Till innehåll på sidan

Odling

Undersökningar om Odling

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Gödsel Jordbruk Odling

Normskördar

Statistiken visar den skörd som man kan förvänta sig av olika grödor under normala väderförhållanden per skördeområde, län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av potatis

Statistiken visar hektarskördar och totala skördar av matpotatis och stärkelsepotatis per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Statistiken visar prognoser för hektarskörd, areal och total skörd för vete, råg, korn och havre för riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av slåttervall

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av trädgårdsväxter

Statistiken visar areal och skörd för vissa trädgårdsväxter, bland annat tomat, gurka, morot, äpple och jordgubbar, i växthus och på friland.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekologi Gödsel Jordbruk Odling

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Trädgårdssektorn

Statistiken visar arealer och skördade kvantiteter av frilands- och växthusodlade trädgårdsväxter, energiförbrukning för växthus, antal sysselsatta, försäljning av trädgårdsprodukter med mera.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Odling

Höstsådda arealer

Statistiken visar bland annat höstsådda arealer av höstvete, höstråg och höstkorn per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Odling

Jordbruksmarkens användning

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekologi Jordbruk Odling

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö Odling