Till innehåll på sidan

El

Undersökningar om El

Energistatistik för flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Bränsle, El, Hushåll, Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Bränsle, El, Hushåll, Villor

Energistatistik för lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Bränsle, El, Lokaler

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Bränsle, El

Kvartalsvis bränslestatistik

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Bränsle, El

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

El

Energianvändning i fritidshus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Denna undersökning av energianvändning i fritidshus gjordes på uppdrag av Energimyndigheten under 2001.

El

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Bränsle, El, Hushåll, Lokaler, Lägenheter, Villor

Industrins energianvändning

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Bränsle, El, Industri

Årliga energibalanser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Bränsle, El

Kommunal och regional energistatistik

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Bränsle, El

Kvartalsvisa energibalanser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Bränsle, El

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal. Senaste månaderna har indata dragits med problem, i dagsläget är vi inte redo att publicera priser baserat på denna indata. Vi arbetar skyndsamt för att granska och verifiera denna indata och därmed publicera detta så fort som möjligt.

El

Energipriser på naturgas och el

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för el och naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår.

Bränsle, El, Priser

Omförhandling och byten av elavtal

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.

El, Hushåll

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet.

Bränsle, El, Hushåll, Priser

Avfall, elutrustning och batterier

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Avfall, El, Kemikalier, Miljö