Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2019

Marknadsvärdet på försäkringsföretagens kapitalplaceringar stiger

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-11-29 9.30

Försäkringsföretagen nettosålde placeringstillgångar för 2 miljarder kronor under tredje kvartalet 2019. Vid periodens slut uppgick det totala innehavet till 5 223 miljarder. Det kan jämföras med 5 088 miljarder vid föregående kvartals slut.

Stark marknadsutveckling i aktier och andelar

Efter tredje kvartalet uppgick marknadsvärdet av försäkringsföretagens innehav av aktier och andelar till 3 276 miljarder kronor, att jämföra med 3 163 miljarder föregående kvartal. Totalt nettoinvesterades 5 miljarder i aktier och andelar under tredje kvartalet. Värdeökningen på innehavda tillgångar i dessa tillgångsslag bidrog därmed starkt till förändringen i marknadsvärdet på försäkringsföretagens totala mängd placeringstillgångar under kvartalet.

Innehav i obligationer stod för ett mindre men signifikant bidrag till ökningen i marknadsvärdet av innehavda placeringar. Vid kvartalets ingång uppgick värdet av dessa tillgångar till 1 452 miljarder, och vid dess utgång värderades de till 1 467 miljarder. Obligationer nettosåldes för 4 miljarder under kvartalet.

Investeringar i byggnader och mark

Försäkringsföretagen investerade 7 miljarder i byggnader och mark under tredje kvartalet, vilket är det största belopp som investerats i tillgångsslaget under ett kvartal de senaste 10 åren.

Skade- och livförsäkring under tredje kvartalet

Marknadsvärdet på livförsäkringsföretagens kapitalplaceringar uppgick till 4 641 miljarder vid slutet av tredje kvartalet, att jämföra med 4 511 miljarder föregående kvartal. Korresponderande mått uppgick till 582 miljarder respektive 577 miljarder för skadeförsäkringsföretagen.

Livförsäkringsföretagens nettoinvesteringar i kapitalplaceringar under kvartalet uppgick till 4 miljarder, medan skadeförsäkringsföretagen nettosålde kapitalplaceringar för 6 miljarder under kvartalet.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Diagra - Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2019

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-02 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se