Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2019

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi ökade andra kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-10-31 9.30

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1,1 procent andra kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det beror på en ökning från hushållens persontransporter.

Nu finns ny kvartalsstatistik från SCB:s miljöräkenskaper som redovisar branschfördelade utsläpp från svensk ekonomi. Hushållen ingår också i statistiken.

Andra kvartalet 2019 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en ökning på 1,1 procent jämfört med samma period 2018. Svensk BNP under samma period steg med 0,6 procent.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2018, 2008K1-2019K2. Index 2008K1=100

Diagram: Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2018, 2008K1-2019K2

Källa: SCB

Växthusgasutsläppen ökar från tillverkningsindustri och hushåll

Utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskar med 20 procent jämfört med samma kvartal 2018. Det beror på en minskad användning av hyttgaser för elproduktion. Även utsläpp från transportbranschen minskar med 7,3 procent, till följd av minskade utsläpp från rederier. Däremot ökar utsläppen från tillverkningsindustrin, med 4 procent. Det beror på en ökad användning av fossila bränslen i branschen.

Även utsläppen från hushållen ökar med 20 procent jämfört med samma kvartal 2018 och det medför att de totala utsläppen på nationell nivå ökar. Dessa siffror bör dock tolkas med försiktighet. Undersökningen av den månatliga bränsle-, gas- och lagerstatistiken, som ligger till grund för utsläppsstatistiken, har gjorts om och det medför en del nya osäkerheter i statistiken. Du kan läsa mer om Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik här:

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2019K2 jämfört med samma kvartal 2018

Diagram: Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2019K2 jämfört med samma kvartal 2018

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2018
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
  2019K2 Förändring jämfört med samma kvartal 2018 2019K2 Förändring jämfört med samma kvartal 2018
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 369 36 1,5% 18 837 793 4,4%
Utvinning av mineral 274 3 1,0% 6 315 160 2,6%
Tillverkningsindustri 3 979 153 4,0% 163 375 1 393 0,9%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 359 ‑340 ‑20,0% 32 948 1 496 4,8%
Byggverksamhet 526 17 3,3% 84 847 ‑105 ‑0,1%
Transportbranschen 3 196 ‑253 ‑7,3% 44 879 ‑645 ‑1,4%
Övriga tjänster 936 65 7,4% 530 551 6 146 1,2%
Offentlig sektor 195 21 12,3% 224 516 ‑294 ‑0,1%
Hushåll och ideella organisationer [1] 2 795 466 20% 15 108 215 1,4%
Totala ekonomin 15 627 167 1,1% 1 264 304 7 132 0,6%

Källa: SCB. [1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Naturvårdsverkets statistik

Även Naturvårdsverket publicerar statistik över utsläpp inom Sveriges gränser, så kallade territoriella utsläpp, där utsläpp från internationella transporter inte ingår. De resultaten visar att de territoriella utsläppen ökar med 3,4 procent andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.

Revideringar

Energimyndighetens undersökning om Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik har genomförts under lång tid och miljöräkenskapernas beräkningar för kvartalsbaserade luftutsläpp har använt denna statistik som ett viktigt datamaterial för att estimera utsläpp från mobil förbränning. Sedan 2018 har Energimyndigheten omarbetat och utvecklat denna månatliga undersökning, vilket har lett till vissa osäkerheter. Det medförde att miljöräkenskaperna valde en annan metod under en period. Men från och med publicering i augusti 2019 har vi återgått till den tidigare metoden att använda data från Månatlig bränsle- gas- och lagerstatistik för att estimera utsläppen från mobil förbränning 2018K1-2019K2.

Det pågår flera olika aktiviteter för att förbättra statistiken och revideringar av Månatlig bränsle- gas- och lagerstatistik väntas ske under året 2019, vilket också kommer innebära revideringar i utsläppsstatistiken 2018K1-2019K2. Sammantaget påverkar denna osäkerhet utsläppen från mobil förbränning vilka motsvarar ungefär 45 procent av växthusgasutsläppen. Ett område som är komplext att mäta är flyg- och sjöfartens användning av bränslen för internationell verksamhet. Då den nya undersökningen om energianvändning har utgångspunkt från 2018 föreligger ett tidsseriebrott för år bakåt i tiden. 

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Definitioner och förklaringar

Vanliga frågor och svar om statistiken

Statistikmyndigheten SCB och Naturvårdsverket publicerar statistik över utsläpp till luft och klimat för andra kvartalet 2019.

Statistiken som SCB respektive Naturvårdsverket presenterar skiljer sig åt. Nedan följer några enkla frågor och svar på varför och vad statistiken kan användas till.

Vad handlar statistiken om?

Statistiken omfattar utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Naturvårdsverket ansvarar för statistiken från territoriet Sverige, även kallad territoriell statistik. SCB ansvarar för statistik om utsläpp från den svenska ekonomin, som en del av miljöräkenskaperna. Båda dessa statistikprodukter är officiell statistik. Det betyder att de följer riktlinjer om när och hur statistiken ska publiceras, hur kvaliteten ska säkerställas och hur dokumentationen ska vara.

Är det skillnader i statistiken – och varför är det så?

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Eftersom det är ekonomiska aktörer som är i fokus räknas även aktiviteter som internationella transporter in i de beräkningarna, på samma sätt som de ingår i den ekonomiska statistiken. Därmed visar de typiskt större utsläpp än de territoriella.

Den territoriella statistiken över utsläpp av klimatgaser redovisar territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som skett inom Sveriges gränser.

Det här leder till olika nivåer på statistikens totalsummor, se exempel för 2017 nedan, och ibland kan förändringar mellan åren skilja sig.

Jämförelse av totala produktionsbaserade utsläpp från SCB:s miljöräkenskaper och totala territoriella utsläpp från Naturvårdsverket, 2017

Diagram: Jämförelse av totala produktionsbaserade utsläpp från SCB:s miljöräkenskaper och totala territoriella utsläpp från Naturvårdsverket, 2017

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna och Naturvårdsverket

Betyder skillnaderna något för hur statistiken används?

Ja, det har betydelse. Den territoriella statistiken ser till hur mycket utsläpp av klimatgaser som sker inom Sveriges gränser och används för att följa utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige, EU och FN.

Klimatstatistiken som rapporteras in till FN är uppbyggd för att visa vilka utsläppskällor som finns i de olika länderna. Där kan länderna förväntas ha stor rådighet över vilka lagar och regler som gäller och kunna göra beräkningar av reduktionsmål för landet.

Den statistik som tas fram inom miljöräkenskaperna kan istället svara på frågor om hur olika delar av produktion och konsumtion bidrar till utsläppen. Genom kopplingen till branscher och produkter kan även analyser som rör priser på naturresurser och andra frågor som till exempel sysselsättning göras.

Varför gör två myndigheter liknande statistik?

I Sverige finns 28 statistikansvariga myndigheter som ansvarar för att ta fram officiell statistik inom sina respektive områden. Inom området miljö finns fyra olika statistikansvariga myndigheter. Naturvårdsverket har statistikansvaret för utsläpp, avfall och miljötillstånd. Inom området miljö har SCB statistikansvaret för miljöräkenskaper, vilka baseras på den ekonomiska statistiken som SCB ansvarar för, och hållbar utveckling som kopplar samman statistik från olika områden, liksom för naturresursanvändning som mark- och vattenanvändning och gödselmedel och kalk.

Varför finns det två statistiska ramverk inom utsläpp till luft och klimat?

De olika statistiska ramverken svarar på olika frågor. Frågor om hur ekonomin påverkar miljön behöver besvaras med andra systemavgränsningar än frågor om vad som händer med miljöpåverkan inom ett land. Ramverken är framtagna av experter som har sett till att statistiken som produceras är jämförbar globalt för sina specifika syften. Alla länder som tar fram statistiken enligt ett visst ramverk måste följa detta och göra sitt bästa för att se till att samma aktiviteter mäts just för jämförbarheten.

För internationell rapportering till klimatkonventionen följs riktlinjer som FN:s klimatpanel (IPCC) har tagit fram [https://www.ipcc.ch/]. För miljöräkenskaperna finns en statistisk standard som FNs statistikdivision har utvecklat [www.seea.un.org/content/seea-central-framework].

Båda typerna av statistik rapporteras internationellt, till FN, Eurostat och Europeiska miljöbyrån via förordningar och konventioner.

Vad gör myndigheterna för att samarbeta?

Vi tar bland annat fram gemensamma beskrivningar av statistiken för att skapa en samsyn kring vad vi gör. Vi deltar på gemensamma konferenser och i andra sammanhang för att berätta om arbetet. Lyssna gärna på SCB:s podd där vi diskuterar klimatstatistik tillsammans: På tal om siffror - Miljö och klimat.

Det största samarbetet sker genom att Naturvårdsverket ger konsortiet Svenska MiljöEmissionsData (SMED), där SCB ingår, i uppdrag att ta fram den års- och kvartalsvisa territoriella utsläppsstatistiken. Uppdraget för den kvartalsbaserade statistiken utförs i tätt samarbete med miljöräkenskaperna som har utvecklat ett effektivt produktionssystem för att ta fram kvartalsbaserad statistik för både ekonomin och inom territoriet Sverige. I samband med detta samarbete sker även utbyte av data och kunskap myndigheterna emellan.

Vill du fördjupa dig i hur statistiken tas fram? Läs mer här:

Om den territoriella statistiken:

Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Om miljöräkenskapernas utsläpp till luft och klimat:

Kvalitetsdeklaration: Miljöräkenskaperna – Utsläpp till luft per kvartal, 2008-2018 (pdf) 

Gemensam beskrivning av statistiken:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft tredje kvartalet 2019 sker 2020-01-30 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nils Brown

Telefon
010-479 40 26
E-post
nils.brown@scb.se