Till innehåll på sidan

Företagens utländska handelskrediter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet och visar företagens kundfordringar och leverantörsskulder gentemot utländska företag fördelat på koncernföretag och övriga.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Louise Eklund

Telefon
010-479 60 68
E-post
louise.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0118