Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2018:

Användning av molntjänster ökar bland företag

Statistiknyhet från SCB 2018-11-29 9.30

Andelen svenska företag som köpte molntjänster ökade mellan 2016 och 2018. De vanligaste molntjänster som köptes av företag var fillagring samt e-post. Andelen som köpte dessa tjänster ökade från 33 procent till 42 procent respektive 32 procent till 41 procent mellan 2016 och 2018.

Cirka 57 procent av samtliga företag med 10 anställda eller fler köpte någon typ av molntjänst under 2018. Fillagring var den vanligaste typen av molntjänst som användes av företag, följt av e-post. Den tjänst som företagen använde minst av de tjänster som efterfrågades i frågeformuläret var datorkraft för att köra företagets egen mjukvara. Andelen företag som angav att de använde denna tjänst ökade mellan 2016 och 2018 från 12 procent till knappt 15.

Andel företag som köper molntjänster efter typ av tjänst, 10 anställda eller fler, 2018
It-användning i företag, 2018

Företag som köpte molntjänster delade vanligtvis server med andra företag. Ungefär 33 procent av företagen fick tjänsten levererad på detta sätt, medan 21 procent angav att servern de använde var exklusivt reserverad för det egna företaget.

De molntjänster som ökade mest mellan 2016 och 2018 var användning av kontorsmjukvara, till exempel ordbehandlings- eller kalkylprogram samt databastjänster. Bland dessa tjänster ökade andelen från 21 procent till 30 procent. Även mjukvara för bokföring, redovisning eller ekonomistyrning samt mjukvara för hantering av kundinformation ökade mycket.

Om man tittar på näringsgren var det främst företag i Informations- och kommunikationsbranschen som använde molntjänster där andelen var närmare 84 procent. Den näringsgren där näst flest företag använde molntjänster var IKT-sektorn, andelen där var 81 procent.

Andel företag som köper molntjänster, 10 anställda eller fler, 2018

It-användning i företag, 2018

Andelarna bland de näringsgrenar där användning av molntjänster var vanligast har ökat stadigt de senaste åren. Den största ökningen har dock skett i Energi och återvinningsbranschen där andelen företag som använde någon typ av molntjänst ökade med 37 procentenheter sedan 2015 och 28 procentenheter sedan 2016. Den bransch som köpte minst molntjänster var Hotell- och restaurangbranschen där andelen var 30 procent.

På grund av flexibiliteten av molntjänsterna är dessa användbara även för dataintensiva applikationer. Molntjänster kan till exempel användas för att tackla problem med stora mängder data (Big data) eftersom den ställer krav på stora mängder servrar och resurser samt kräver särskilda tekniker vid analys.

Big data och företag 

Innovation drivs alltmer av användningen av digitala verktyg och ett av dessa kan vara aktiv användning av big data hos företag. Det kan möjliggöra utveckling av nya produkter, processer och organisatoriska metoder. Användning av big data kan också skapa mervärde till befintliga produkter, till exempel genom datatjänster som kompletterar tillverkade varor.

I allmänhet producerar alla aktiviteter som genomförs elektroniskt (till exempel data från aktiviteter på sociala medier eller produktionsprocesser) stora mängder data eller big data som kännetecknas av signifikant volym, hastighet och variation.

Undersökningen visade att bland företag i Sverige är användningen av big data fortfarande lågt. Bland företagen som analyserade big data svarade 7 procent att detta blev utfört av egen personal inkluderat anställda i moder- eller dotterbolag. Ungefär 3 procent angav att analys av big data blev utfört av en extern leverantör.

5 procent av företagen angav att de under 2017 analyserade big data genererad från aktiviteter på sociala medier. Ungefär 4 procent av företagen analyserade företagets egna data från smarta enheter eller sensorer och 3 procent av företagen analyserade platsdata från bärbara enheter.

Andel företag som analyserade företagets big data från någon av följande datorkällor, 10 anställda eller fler, 2017
It-användning i företag, 2018

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen It användning i företag som ingår i Sveriges officiella statistik. I undersökningen ställs cirka 120 frågor som berör tillgången till och användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i svenska företag. All statistik som presenteras här, och mycket mer går att hämta ur Statistikdatabasen på SCBs webbplats.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs hänvisar vi först och främst till Statistikens framställning (2018) som du hittar på undersökningens produktsida:
It-användning i företag

Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar till produktens Kvalitetsdeklaration som du hittar på samma ställe. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller likande är du välkommen att höra av dig till oss.

De regionala skattningarna redovisas på riksområden efter indelningen: NUTS 2 (pdf)

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat:
Digital economy and society statistics – enterprises
Eurostat kommer att publicera statistiken 13 december 2018.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-20 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Gerli Baldzens

Telefon
010-479 45 48
E-post
gerli.baldzens@scb.se

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se