Till innehåll på sidan

Europeiska statistiksystemet (ESS)

Jämförbar statistik är ett viktigt medel för att kunna utveckla, analysera, genomföra, övervaka och utvärdera EU:s politik. En stor del av SCB:s engagemang i EU-frågor sker inom ramen för Europeiska statistiksystemet (ESS).

ESS logotyp

SCB verkar inom ESS för en jämförbar statistik av god kvalitet där såväl nationella som europeiska behov ska tillgodoses. Det handlar bland annat om att kostnaderna för statistikproducenter och uppgiftslämnare ska begränsas, samtidigt som de svenska sekretessbestämmelserna ska värnas.

Medlemmarna i Europeiska statistiksystemet är kommissionens statistikbyrå, Eurostat, de nationella statistikmyndigheterna och andra myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik.

Arbetssättet regleras av Europaparlamentets och Rådets förordning nr 223/2009 om europeisk statistik (EU:s statistikförordning).

ESS-kommittén (ESSC)

ESS-kommittén är det viktigaste strategiska forumet för diskussioner och beslut inom ESS och består av generaldirektörerna i medlemsländernas statistikbyråer, med Eurostats generaldirektör som ordförande. Huvuduppgiften är att hjälpa Eurostat att styra arbetet på statistikområdet och att utöva medlemsländernas kontroll av EU-kommissionen när olika beslut på statistikområdet ska tas.

Inom ramen för ESS finns också ett stort antal arbetsgrupper på olika nivåer. De har till uppgift att ge råd till Eurostat i frågor om bland annat lagstiftning och utveckling av statistiken. SCB deltar i de flesta arbetsgrupper och samordnar dessutom de andra statistikansvariga myndigheternas deltagande i dessa.

Riktlinjer för europeisk statistik

ESS-kommittén har antagit riktlinjer för europeisk statistik (European Statistics Code of Practice). Dessa är normgivande för utveckling, produktion och spridning av europeisk statistik. Riktlinjerna syftar till att höja kvaliteten på statistiken och förbättra förtroendet för den. De handlar bland annat om statistikproduktionsprocessen, metoder och tillgänglighet.

Kvalitetsdeklarationen för det europeiska statistiksystemet (ESS) beskriver uppdraget, visionen och principerna för samarbetet mellan medlemmarna. Deklarationen har tagits fram och beslutats gemensamt av ESS och har till syfte att på ett lättförståeligt sätt beskriva hur ESS arbetar med kvaliteten i den europeiska statistiken.

Ytterligare information om det europeiska statistiksystemet, på engelska.