Till innehåll på sidan

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)

SCB:s longitudinella databas LISA innehåller detaljerade data om sjuk‑, föräldra‑ och arbetslöshetsförsäkringen på individnivå. Den medger att över tiden följa en persons övergångar mellan exempelvis förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom.

Data finns för närvarande från och med årgång 1990 för samtliga personer 16 år och äldre som varit folkbokförda i Sverige den 31 december respektive år. Från och med 2010 finns även data för 15-åringar.

I LISA är det primära objektet individen, men i databasen finns kopplingsmöjligheter till ytterligare ett antal objekt såsom: 

 • Familj
 • Arbetsställe (november)
 • Företag (november)
 • Arbetsställe (största förvärvskälla)
 • Företag (största förvärvskälla). 

Objekten arbetsställe och företag har egna tabeller med en mängd olika variabler, till exempel ekonomiredovisning. Mellan samtliga tabeller eller objekt och årgångar finns kopplingar via identiteter (som före utlämnande ersätts med löpnummer).

Sjuk‑ och föräldraförsäkringsdata hämtas från Inkomst‑ och Taxeringsregistret (IoT) samt Försäkringskassan. Från och med årgång 1993 hämtas periodiserad data direkt från Försäkringskassan.

Variablerna från Inkomst- och taxeringsregistret lämpar sig bra när inkomstsituationer ska studeras medan variablerna från Försäkringskassan lämpar sig bäst när sjuk‑ och föräldrasituation ska studeras.

Databasen uppdateras varje år med en ny årgång. Individregistren är färdigställda cirka 16 månader efter mättidpunkt, medan företags‑ och arbetsställeregistren färdigställs efter cirka 18 månader.

Datakällor

 • Registret över total­befolk­ningen (RTB)
 • Folk‑ och bostadsräkningen 1990
 • Registerbaserad arbets­marknads­statistik (RAMS)
 • Befolkningens utbildning
 • Registret över personer i utbildning
 • Inkomst‑ och Taxerings­registret (IoT)
 • Datalagret (Arbetsförmedlingens sökande­register)
 • STORE‑databasen (Försäkrings­kassans datalager)
 • Företagens ekonomi
 • Ekonomisk data för kommuner
 • Ekonomisk data för landsting.

Variabler

De flesta variabler från de administrativa registren har hela året som mätperiod med befolkningspopulationen den 31 december. Variabler som anger sysselsättning har november månad som mättidpunkt, medan högsta utbildning avser vårterminen och studiedeltagande avser höstterminen.

Variabelinnehållet i LISA kan huvudsakligen grupperas efter:

 • Demografi
 • Utbildning
 • Sysselsättning och arbetslöshet
 • Inkomst och socialförsäkring
 • Familj
 • Arbetsställe och företag.

Variabellista (xlsx)

Användbara variabler i LISA (pdf)

Användningsområde

Syftet med LISA är att möjliggöra en ny typ av analyser och utvärderingar inom ohälsoområdet samt enkla datauttag för studier inom arbetsmarknadsområdet. I LISA kan ”mjuka” data från enkätundersökningarna sambearbetas med registerdata.

Databasen kompletterar den traditionella arbetsmarknadsstatistiken och ger i samverkan med denna en bättre beskrivning av arbetsmarknaden och människors relation till arbetslivet. De ögonblicksbilder tvärsnittsdata i annan arbetsmarknadsstatistik vanligtvis erbjuder kan kompletteras med mera sammansatta ”årsbilder”. Individer är dessutom möjliga att följa longitudinellt med avseende på bland annat ”årsbilder”.

Förutom den stora mängd variabler som redan finns i LISA går det utmärkt att koppla till uppgifter från externa undersökningar och andra register till exempel Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD).

Dokumentation

LISA 2019 – förändringar (pdf)

Hushållsinformation i LISA 2011- (pdf)

LISA bakgrundsfakta 1990-2017 (pdf)

LISA 2020 -förändringar (pdf)

Dokumentation av det statistiska registret

2021 (pdf)
2020 (pdf)
2019 (pdf)

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av registrets samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.”

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Sara Ekmark (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 64 34
E-post
sara.ekmark@scb.se