Till innehåll på sidan

Standard International Trade Classification (SITC)

Standard International Trade Classification (SITC), är ett standardiserat sätt att kategorisera varor och används för import- och exportstatistik. Här listas koderna för respektive varugrupp.
0 Livsmedel och levande djur
00 Levande djur
001 Levande djur
01 Kött och köttvaror
011 Kött av oxdjur, färskt, kylt eller fryst
012 Annat kött, färskt, kylt eller fryst
016 Kött, saltat, torkat el rökt, ej konserv
017 Köttkonserver och andra köttvaror
02 Mjölk och mejeriprodukter samt ägg
022 Mjölk och grädde
023 Smör, andra fetter framställda av mjölk
024 Ost och ostmassa
025 Ägg
03 Fisk, kräftdjur och blötdjur; varor därav
034 Fisk, färsk, kyld eller fryst
035 Fisk, saltad, torkad eller rökt
036 Kräftdjur och blötdjur, färska, kylda etc.
037 Fisk, kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade
04 Spannmål och varor därav
041 Vete samt blandsäd av vete och råg, omalet
042 Ris
043 Korn, omalet
044 Majs, omalen
045 Spannmål, omalen, utom vete, ris, korn, majs
046 Vetemjöl och vetegryn
047 Annat mjöl och gryn
048 Varor av spannmål m. m.
05 Frukt och köksväxter
054 Köksväxter, färska, kylda, frysta eller torkade
056 Köksväxter, beredda eller konserverade
057 Frukt, färsk eller torkad
058 Frukt, beredd eller konserverad
059 Frukt- och köksväxtsaft, även sötade
06 Socker och sockervaror
061 Socker, melass och honung
062 Sockerkonfektyrer
07 Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav
071 Kaffe
072 Kakao
073 Choklad och chokladvaror
074 Te och matte
075 Kryddor
08 Fodermedel för djur utom omalen spannmål
081 Fodermedel för djur utom omalen spannmål
09 Diverse livsmedel
091 Margarin och annat matfett
098 Diverse livsmedel
1 Drycker och tobak
11 Drycker
111 Alkoholfria drycker
112 Alkoholhaltiga drycker
12 Tobak och tobaksvaror
121 Råtokak; tobaksavfall
122 Tobaksvaror
2 Råvaror, icke ätbara, utom bränslen
21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda
211 Hudar och skinn, utom pälsskinn, oberedda
212 Pälsskinn, oberedda
22 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor
222 Oljefrön för extrahering av mjuka oljor
223 Oljefrön för extrahering av icke mjuka oljor
23 Naturgummi, syntetgummi och gummiregenerat
231 Naturgummi och liknande naturliga gummiarter
232 Syntetgummi och gummiregenerat; avfall och skrot
24 Trä och kork
244 Kork, obearbetad; korkavfall
245 Brännved (utom träavfall) och träkol
246 Trä i form av flis eller spån; träavfall
247 Rundvirke och grovt kanthugget virke
248 Sågade och hyvlade trävaror
25 Pappersmassa och pappersavfall
251 Pappersmassa och pappersavfall
26 Textilfibrer samt avfall därav
261 Natursilke
263 Bomull
264 Jute och andra bastfibrer
265 Vegetabiliska textilfibrer utom bomull och jute
266 Syntetfibrer lämpliga för spinning
267 Regenatfibrer för spinning, avfall av konstfibrer
268 Ull och andra djurhår
269 Lump samt avklipp och liknande avfall
27 Naturliga gödselmedel; obearbeade mineraliska ämnen
272 Naturliga gödselmedel
273 Sten, sand och grus
274 Svavel och orostad svavelkis
277 Naturliga slipmedel, inkl. industriädelstenar
278 Andra obearbetade mineraliska ämnen
28 Malm och skrot av metaller
281 Järnmalm
282 Avfall och skrot av järn eller stål
283 Kopparmalm; kopparskärsten, cementkoppar
284 Nickelmalm; nickelskärsten, nickeloxid m.m.
285 Aluminiummalm (inklusive aluminiumoxid)
286 Uran- och toriummalm
287 Malm av andra oädla metaller
288 Skrot av oädla metaller utom järn
289 Malm och skrot av ädla metaller (utom guld)
29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
291 Andra animaliska råmaterial, icke ätbara
292 Andra vegetabiliska råmaterial, ej ätbara
3 Mineraliska bränslen, smörjoljor, elström
32 Stenkol, brunkol, torv, koks och briketter
321 Stenkol
322 Briketter; brunkol och torv
325 Koks av stenkol, brunkol eller torv
33 Mineraloljor och produkter därav
333 Råolja erhållen ur petroleum
334 Mineraloljeprodukter, raffinerade
335 Övriga mineraloljeprodukter
34 Petroleumgaser, kolgas och dyl.
342 Propan- o butangas, förtätade till vätska
343 Naturgas
344 Petroleumgaser, andra gasformiga kolväten
345 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande
35 Elektrisk ström
351 Elektrisk ström
4 Animaliska och vegetabil. oljor och fetter
41 Animaliska oljor och fetter
411 Animaliska oljor och fetter
42 Vegetabiliska oljor och fetter
421 Vegetabiliska mjuka oljor och fetter
422 Andra vegetabiliska oljor och fetter
43 Beredda oljor och fetter samt vaxer
431 Beredda oljor och fetter samt vaxer
5 Produkter av kemiska och närstående industrier
51 Organiska kemiska föreningar
511 Kolväten samt derivat därav
512 Alkoholer, fenoler och derivat därav
513 Karboxylsyror och derivat därav
514 Föreningar med nitrogenfunktion
515 Metallorganiska föreningar m.m; nukleinsyror
516 Andra organiska kemiska föreningar
52 Kem. grundämnen och oorganiska kemiska föreningar
522 Kemiska grundämnen, oorganiska syror, oxider
523 Metall- och peroxosalter av oorganiska syror
524 Andra oorganiska kemiska föreningar
525 Radioaktiva och närbesläktade material
53 Färgämnen och garvämnen
531 Syntetiska organiska färgämnen
532 Färgämnes- och garvämnesextrakter
533 Pigment, färger, lacker och liknande material
54 Medicinska och farmaceutiska produkter
541 Medicinska och farmaceutiska produkter utom medikamenter
542 Medikamenter
55 Parfymer och dyl., toalett- och rengöringspreparat
551 Flyktiga oljor och luktämnen
553 Parfymer, kosmetiska preparat och dyl.
554 Tvålar, tvätt- och rengöringsmedel; polermedel
56 Gödselmedel, tillverkade
562 Gödselmedel, tillverkade
57 Plast i obearbetad form
571 Polymerer av eten i obearbetad form
572 Polymerer av styren i obearbetad form
573 Polymerer av halogenerade olefiner, obearbetade
574 Polyetrar, polykarbonater m.m, obearbetade
575 Annan plast, i obearbetad form
579 Avfall av plast samt plastskrot
58 Plast i bearbetad form
581 Rör och slangar samt rördelar, av plast
582 Plattor, duk, film, remsor och dyl., av plast
583 Enfibertråd, stavar, stänger och dyl., av plast
59 Andra kemiska produkter
591 Desinfektionsmedel, bekämpningsmedel och dyl.
592 Stärkelse, proteiner, lim, klister; enzymer
593 Sprängämnen
597 Tillsatsmedel för mineraloljor m.m.
598 Andra kemiska produkter
6 Bearbetade varor, i huvudsak efter material
61 Läder, lädervaror och beredda pälsskinn
611 Läder och konstläder
612 Varor av läder eller konstläder
613 Pälsskinn, beredda
62 Gummivaror
621 Halvfabrikat av gummi
625 Däck och slangar för alla slags hjul
629 Andra gummivaror
63 Varor av trä eller kork (utom möbler)
633 Varor av kork
634 Träfiberplattor, faner, kryssfaner och dyl.
635 Andra varor av trä
64 Papper, papp och varor därav
641 Papper och papp
642 Varor av pappersmassa, papper eller papp
65 Garn, vävnader m.m, utom kläder
651 Garn och tråd
652 Vävnader av bomull
653 Vävnader av konstfibrer
654 Andra vävnader
655 Trikåväv
656 Tyll, spetsar, broderier, band och dyl.
657 Specialvävnader och specialprodukter
658 Andra färdiga textilvaror, utom kläder
659 Mattor
66 Varor av mineraliska ämnen utom metaller
661 Kalk och cement; vissa byggnadsmaterial
662 Lergods och dyl. för byggnadsändamål
663 Varor av andra mineraliska ämnen
664 Glas
665 Glasvaror
666 Porslin och keramik
667 Äkta pärlor och ädelstenar, obearbetade eller bearbetade
67 Järn och stål
671 Tackjärn, järnsvamp, ferrolegeringar
672 Göt, ämnen och halvfabrikat, av järn eller stål
673 Valsade produkter av järn eller olegerat stål, ej överdragna
674 Valsade produkter av järn eller olegerat stål, överdragna
675 Valsade platta produkter av legerat stål
676 Stång av järn eller stål; spontpålar
677 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål
678 Tråd (utom valstråd) av järn eller stål
679 Rör och rördelar av järn eller stål
68 Metaller utom järn och stål
681 Silver, platina och platinametaller
682 Koppar
683 Nickel
684 Aluminium
685 Bly
686 Zink
687 Tenn
689 Övriga oädla metaller; kermeter
69 Arbeten av metall
691 Metallkonstruktioner och delar därtill
692 Cisterner, fat och dyl. för transport m.m.
693 Linor, kablar ,taggtråd, duk och dyl., av metall
694 Spik, stift, skruvar, bultar och dyl.
695 Handverktyg och maskinverktyg
696 Knivar, saxar och bestick
697 Andra hushållsartiklar av oädel metall
699 Andra bearbetade varor av oädel metall
7 Maskiner och apparater samt transportmedel
71 Kraftalstrande maskiner
711 Ångpannor och dyl. samt hjälpapparater
712 Ångturbiner
713 Förbränningskolvmotorer
714 Andra maskiner och motorer, ej elektriska
716 Generatorer, elektriska motorer, roterande omformare
718 Andra kraftalstrande maskiner
72 Maskiner för särskilda industrier
721 Lantbruksmaskiner och lantbruksredskap
722 Traktorer
723 Maskiner för anläggningsarbete m.m.
724 Maskiner för textil- eller läderindustrin, symaskiner
725 Maskiner för tillverkning av pappersmassa, papper eller papp
726 Tryck- och bokbinderimaskiner
727 Maskiner för vissa livsmedelsindustrier
728 Andra maskiner för särskilda industrier
73 Metallbearbetningsmaskiner
731 Spånavskiljande verktygsmaskiner
733 Icke spånavskiljande verktygsmaskiner
735 Delar och tillbehör till maskiner enligt 731 och 733
737 Andra metallbearbetningsmaskiner
74 Andra icke elektriska maskiner och apparater
741 Apparater för uppvärmning eller avkylning, ej för hushåll
742 Vätskepumpar
743 Luftpumpar, kompressorer, centrifuger m.m.
744 Maskiner för mekanisk hantering av material
745 Andra icke elektriska maskiner och apparater
746 Kullager, nållager och rullager
747 Kranar,ventiler och dyl., för rörledningar m.m.
748 Transmissionsaxlar, växellådor, block och dyl.
749 Icke elektriska delar och tillbehör till maskiner
75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
751 Kontorsmaskiner
752 Adb-maskiner
759 Delar till kontors- och adb-maskiner
76 Tele-, radio-, tv-apparater, grammofonspelare, bandspelare och dyl.
761 Televisionsmottagare
762 Rundradiomottagare
763 Grammofoner, bandspelare, videobandspelare
764 Tele- och radiomateriel; delar och tillbehör
77 Andra elektriska maskiner och apparater
771 Elektriska transformatorer, statiska omformare m.m.
772 Strömställare, kontakter, reläer m.m.
773 Tråd, kablar och dyl., för eldistribution
774 Elektromedicinska instrument och apparater
775 Maskiner och apparater för hushållsbruk
776 Elektronrör, halvledare, mikrokretsar och dyl.
778 Andra elektriska maskiner och apparater
78 Fordon för vägar
781 Personbilar, stationsvagnar m.m.
782 Lastbilar och specialfordon
783 Övriga motorfordon
784 Delar och tillbehör till motorfordon
785 Motorcyklar, cyklar, rullstolar och liknande
786 Släpfordon och dyl.; behållare för godstransport
79 Andra transportmedel
791 Järnvägs- och spårvägsmateriel
792 Luftfartyg, rymdfarkoster, bärraketer
793 Fartyg och annan flytande materiel
8 Diverse färdiga varor
81 Monteringsfärdiga hus; vvs- och belysn.install.mat.
811 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader
812 Vvs-installationsmateriel
813 Belysningsarmatur och andra belysningsartikar
82 Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
821 Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar
83 Reseffekter, handväskor och liknande artiklar
831 Reseffekter, handväskor och liknande artiklar
84 Kläder
841 Kläder, ej av trikå, för män eller pojkar
842 Kläder, ej av trikå, för kvinnor eller flickor
843 Kläder av trikå, för män eller pojkar
844 Kläder av trikå, för kvinnor el flickor
845 Andra kläder av textilmaterial
846 Beklädnadspersedlar av textilmaterial
848 Kläder och dyl., ej av textil; huvudbonader
85 Skodon
851 Skodon
87 Mät- och kontrollinstrument m.m.
871 Optiska instrument och apparater
872 Medicinska instrument och apparater och dyl.
873 Gas- och vätskemätare; vägmätare och dyl.
874 Andra instrument och apparater för mätning och dyl.
88 Varor för fotografiskt eller optiskt bruk; ur
881 Kameror, projektorer m.m.
882 Varor för foto- eller kinobruk
883 Kinofilm, exponerad och framkallad
884 Varor för optiskt bruk
885 Ur
89 Andra färdiga varor
891 Vapen och ammunition
892 Trycksaker
893 Varor av plast
894 Barnvagnar, sportartiklar, leksaker, spel
895 Kontorsmateriel
896 Konstverk, antikviteter och dyl.
897 Bijouterier och guldsmedsvaror
898 Musikinstrument, grammofonskivor, magnetband
899 Andra färdiga varor
9 Övriga varor
91 Viss import med post
911 Viss import med post
93 Oklassificerade varor
931 Oklassificerade varor
96 Mynt, ej utgörande lagligt betalningsmedel
961 Mynt, ej utgörande lagligt betalningsmedel
97 Icke-monetärt guld
971 Icke-monetärt guld