Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2022

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Statistiknyhet från SCB 2022-03-18 8.00

I februari 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 101 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 151 000 jämfört med februari 2021. Antalet arbetslösa uppgick till 435 000, en minskning med 96 000 jämfört med februari 2021. Andelen arbetslösa var 7,9 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 164,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

Förändringen i antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet för kvinnor mellan februari 2021 och februari 2022 kan vara överskattad. Det kan bero på att arbetslösheten för kvinnor överskattades i februari 2021, samtidigt som den underskattas i februari 2022. Bortfallets fördelning kan vara en orsak till den eventuella underskattningen av arbetslösheten denna månad.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen se:

Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande. I samband med AKU februari publiceras dessa serier för kvartal och år. Under året kommer ytterligare länkade serier att publiceras.

Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se)

Arbetskraften

I februari 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 536 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 586 000. Antalet män uppgick till 2 950 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. Bland kvinnor var det 70,0 procent och bland män var arbetskraftstalet 77,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 581 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 101 000 i februari 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 151 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 391 000 personer, vilket är en ökning med 90 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 710 000. Det är en ökning med 61 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,9 procent, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,7 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 70,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 150 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,6 procent, vilket är en ökning jämfört med månaderna innan för både antal och andel.

Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i februari 2022 till 553 000, icke-säsongsrensat. Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet frånvarande hela veckan. Antalet uppgick till 833 000 personer.

Anställda

I februari 2022 uppgick antalet anställda till 4 555 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 118 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 252 000, vilket är en ökning med 82 000. Bland män var 2 303 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 903 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 891 000, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med februari 2021. Antalet fast anställda män uppgick till 2 011 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 652 000 personer. Bland kvinnor var antalet 361 000 och bland män uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 292 000.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 630 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 927 000 och för tidsbegränsat anställda 703 000. Jämfört med tidigare månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda samt antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2022 till i genomsnitt 164,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 150,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 435 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med februari 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 195 000 vilket är en minskning med 68 000 personer och antalet arbetslösa män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,5 procent bland kvinnor, en minskning med 2,8 procentenheter. Bland män var det 8,1 procent. Av de arbetslösa hade 160 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 141 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 90 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2022 uppgick antalet arbetslösa till 430 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 140 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 22,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,7 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,2 miljoner timmar jämfört med februari 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 543 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I februari 2022 var antalet latent arbetssökande 259 000 personer och motsvarande antal för undersysselsatta 288 000, en minskning med
67 000 personer.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 134 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid‑19 under februari 2022. Detta innebär att 24,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid‑19. Andelen var 24,5 procent bland kvinnor och 24,7 procent bland män.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 25,2 procent, motsvarande 120 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 24,7 procent bland kvinnor och 25,9 procent bland män. Utöver detta uppgav 23,4 procent, eller 140 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 32,4 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,8 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och som slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 42 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under februari 2022 stod 1 978 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 31 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden februari 2022, 15–74 år

diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Februari 2022 Februari 2021 Förändring
sedan
Februari
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 514 ±17   7 512   1   .
Män 3 821 ±13   3 820   1   .
Kvinnor 3 693 ±11   3 692   1   .
15-24 år 1 148 ±10   1 149   ‑1   .
20-64 år 5 864 ±14   5 857   7   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 536 ±56 73,7 5 481 73,0 55   70
Män 2 950 ±43 77,2 2 916 76,3 34   54
Kvinnor 2 586 ±46 70,0 2 564 69,5 22   57
15-24 år 583 ±30 50,8 556 48,4 27   38
20-64 år 5 086 ±48 86,7 5 073 86,6 13   60
2a. Sysselsatta 5 101 ±52 67,9 4 950 65,9 151 * 65
Män 2 710 ±44 70,9 2 649 69,3 61 * 56
Kvinnor 2 391 ±46 64,7 2 301 62,3 90 * 58
15-24 år 442 ±25 38,5 410 35,6 32 * 32
20-64 år 4 742 ±48 80,9 4 619 78,9 123 * 60
Anställda 4 555 ±59   4 437   118 * 73
Män 2 303 ±49   2 267   36   60
Kvinnor 2 252 ±48   2 170   82 * 59
15-24 år 434 ±25   407   27   31
20-64 år 4 302 ±57   4 201   102 * 70
Fast 3 903 ±64   3 835   68   78
Tidsbegränsat 652 ±50   602   50   66
Undersysselsatta [2] 288 ±35 5,7 356 7,2 ‑67 * 43
Män 152 ±25 5,6 182 6,9 ‑31   31
Kvinnor 137 ±24 5,7 173 7,5 ‑37 * 30
15-24 år 76 ±19 17,1 94 23,0 ‑18   24
20-64 år 257 ±33 5,4 318 6,9 ‑61 * 41
I arbete 4 558 ±60   4 525   33   79
Män 2 468 ±49   2 466   2   65
Kvinnor 2 090 ±50   2 059   31   66
Arbetade timmar 164 600 ±2 500   163 900   700   3 200
Män 92 100 ±2 100   92 400   ‑300   2 600
Kvinnor 72 400 ±1 900   71 500   900   2 400
2b. Arbetslösa 435 ±36 7,9 531 9,7 ‑96 * 51
därav heltidsstuderande 162 ±26   204   ‑42 * 37
Män 240 ±29 8,1 267 9,2 ‑28   41
Kvinnor 195 ±28 7,5 263 10,3 ‑68 * 39
15-24 år 141 ±24 24,2 146 26,3 ‑5   34
20-64 år 344 ±31 6,8 454 8,9 ‑110 * 43
Arbetslösa mer än 6 mån 160 ±22 41,5 154 32,3 6   32
3. Ej i arbetskraften 1 978 ±56   2 032   ‑54   70
Män 871 ±43   904   ‑33   53
Kvinnor 1 107 ±45   1 128   ‑21   57
15-24 år 565 ±30   593   ‑28   38
20-64 år 778 ±48   784   ‑6   60
Latent arbetssökande 259 ±34   278   ‑19   42
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 21 700 ±1 400   25 900   ‑4 200 * 2 000

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Februari
2022
Antal
Januari
2022
Antal
December
2021
Antal
Årsförändringstakten
i Februari 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 511 7 511 7 511 0
Män 3 816 3 816 3 816 0
Kvinnor 3 695 3 695 3 695 0
15-24 år 1 149 1 148 1 148 5
20-64 år 5 860 5 859 5 858 13
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 581 5 576 5 572 55
Män 2 942 2 940 2 938 25
Kvinnor 2 639 2 637 2 634 30
15-24 år 624 624 623 10
20-64 år 5 135 5 134 5 133 15
2a. Sysselsatta 5 150 5 138 5 125 149
Män 2 730 2 723 2 716 83
Kvinnor 2 420 2 415 2 409 66
15-24 år 484 481 479 36
20-64 år 4 796 4 788 4 778 107
Anställda 4 630 4 618 4 607 137
Män 2 354 2 347 2 341 77
Kvinnor 2 276 2 271 2 267 60
15-24 år 471 468 466 37
20-64 år 4 369 4 359 4 350 111
Fast 3 927 3 919 3 910 95
Tidsbegränsat 703 700 697 42
I arbete 4 317 4 313 4 310 49
Män 2 338 2 337 2 335 22
Kvinnor 1 979 1 977 1 975 27
Arbetade timmar 150 700 150 900 151 300 ‑3 400
Män 84 900 85 100 85 300 ‑2 400
Kvinnor 65 800 65 800 66 000 ‑1 000
2b. Arbetslösa 430 438 447 ‑94
Män 212 216 222 ‑59
Kvinnor 219 222 225 ‑35
15-24 år 140 142 145 ‑26
20-64 år 339 346 355 ‑93
3. Ej i arbetskraften 1 930 1 935 1 938 ‑55
Män 874 876 878 ‑24
Kvinnor 1 056 1 058 1 060 ‑30
15-24 år 524 525 525 ‑5
20-64 år 725 725 725 ‑2

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Februari
2022
Andel
Januari
2022
Andel
December
2021
Andel
Årsförändringstakten
i Februari 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,3 74,2 74,2 0,7
Män 77,1 77,0 77,0 0,6
Kvinnor 71,4 71,4 71,3 0,8
15-24 år 54,4 54,3 54,3 0,6
20-64 år 87,6 87,6 87,6 0,1
2a. Sysselsättningsgraden 68,6 68,4 68,2 2,0
Män 71,5 71,4 71,2 2,2
Kvinnor 65,5 65,4 65,2 1,8
15-24 år 42,2 41,9 41,7 2,9
20-64 år 81,9 81,7 81,6 1,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,7 7,9 8,0 ‑1,8
Män 7,2 7,4 7,6 ‑2,1
Kvinnor 8,3 8,4 8,5 ‑1,4
15-24 år 22,4 22,8 23,2 ‑4,5
20-64 år 6,6 6,8 6,9 ‑1,8

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2022-04-27 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Lena Johansson

Telefon
010-479 40 95
E-post
lena.johansson@scb.se