Till innehåll på sidan

Boendeutgift per hushåll och antal hushåll efter upplåtelseform och hushållstyp år 2021

  Boendeutgift, medianvärde, tkr Medianvärde, felmarginal ±, tkr Boendeutgift, medelvärde, tkr Medelvärde, felmarginal ±, tkr Antal hushåll Antal hushåll, felmarginal ±
Hyresrätt            
Ensamstående utan barn 67,8 2,6 73,6 3,2 1 038 960 82 050
kvinnor 18-64 år 67,8 4,4 73,0 5,0 292 080 52 400
män 18-64 år 66,0 4,7 74,4 6,6 418 780 62 560
kvinnor 65+ år 72,0 4,8 74,0 4,5 221 990 44 730
män 65+ år 73,5 8,9 71,0 7,0 106 110 31 580
Sammanboende utan barn 89,8 5,0 95,0 4,9 284 320 34 040
18-64 år 87,3 7,2 92,7 6,8 169 030 29 520
65+ år 93,3 6,3 98,3 6,9 115 280 24 860
Ensamstående med barn 83,7 12,1 92,3 10,0 111 260 28 440
Sammanboende med barn 99,6 8,3 106,6 6,2 229 640 30 460
med 1 barn 99,6 11,4 105,8 10,1 74 570 22 070
med 2 barn 97,6 11,5 105,5 10,0 95 950 26 810
med 3+ barn 116,5 18,1 109,4 11,3 59 120 19 640
Övriga hushåll 108,3 6,2 102,5 5,8 157 790 24 660
Samtliga hushåll 77,2 2,2 84,7 2,3 1 821 960 80 570
             
Bostadsrätt            
Ensamstående utan barn 58,5 4,2 66,7 5,3 484 100 50 480
kvinnor 18-64 år 69,0 10,8 81,2 13,3 140 740 34 890
män 18-64 år 59,3 10,2 63,1 7,3 130 490 37 360
kvinnor 65+ år 53,0 4,7 58,6 6,9 154 800 33 620
män 65+ år .. .. .. .. .. ..
Sammanboende utan barn 77,4 6,4 91,5 8,5 255 620 26 370
18-64 år 99,8 11,3 109,9 14,3 136 220 24 900
65+ år 62,0 5,1 70,6 6,0 119 400 19 900
Ensamstående med barn 74,9 19,1 82,1 15,4 43 670 15 070
Sammanboende med barn 112,3 8,8 127,3 13,1 157 550 22 290
med 1 barn 108,0 11,9 121,6 23,2 74 860 20 450
med 2 barn 110,1 15,6 130,5 14,9 63 280 15 010
med 3+ barn .. .. .. .. .. ..
Övriga hushåll 86,6 13,5 102,7 17,2 71 280 19 790
Samtliga hushåll 72,7 4,0 85,6 4,4 1 012 220 50 260
             
Äganderätt            
Ensamstående utan barn 55,8 7,2 80,0 18,6 317 490 47 810
kvinnor 18-64 år .. .. .. .. .. ..
män 18-64 år .. .. .. .. .. ..
kvinnor 65+ år 40,9 12,6 54,4 9,6 111 190 30 770
män 65+ år 46,3 10,6 59,0 18,2 86 660 27 300
Sammanboende utan barn 72,7 5,7 96,6 8,2 674 190 36 510
18-64 år 96,8 7,3 121,4 14,7 300 960 34 810
65+ år 60,8 3,6 76,6 8,3 373 230 33 680
Ensamstående med barn 89,3 22,7 99,9 19,2 52 200 19 200
Sammanboende med barn 126,3 8,5 155,1 13,3 489 890 32 140
med 1 barn 112,8 20,6 135,6 37,9 99 660 23 950
med 2 barn 135,9 10,4 162,2 16,1 281 430 33 270
med 3+ barn 119,2 23,0 154,7 26,0 108 800 22 320
Övriga hushåll 96,9 11,1 123,0 14,7 186 910 25 890
Samtliga hushåll 85,8 4,5 113,2 6,4 1 720 690 53 380
             
Samtliga, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt            
Ensamstående utan barn 65,1 2,2 72,9 3,9 1 840 550 86 390
kvinnor 18-64 år 68,4 3,7 82,8 11,8 469 290 55 850
män 18-64 år 66,3 4,5 75,1 5,9 632 430 67 050
kvinnor 65+ år 61,2 4,8 64,7 4,0 487 980 42 300
män 65+ år 58,4 6,3 64,7 7,6 250 850 36 870
Sammanboende utan barn 79,8 3,1 95,1 5,0 1 214 130 46 510
18-64 år 94,9 5,2 110,8 8,3 606 210 47 040
65+ år 68,1 3,6 79,5 5,5 607 910 38 520
Ensamstående med barn 83,7 8,8 92,0 8,0 207 130 34 330
Sammanboende med barn 116,5 5,8 137,4 8,0 877 080 39 790
med 1 barn 104,4 8,6 122,5 17,0 249 090 37 810
med 2 barn 121,0 9,1 145,3 11,1 440 650 43 030
med 3+ barn 117,9 13,6 138,7 15,9 187 330 29 130
Övriga hushåll 99,6 6,1 111,8 7,6 415 980 36 520
Samtliga hushåll 77,9 1,7 95,7 2,7 4 554 870 72 520

Definitioner och förklaringar

Med (..) avses att uppgift är för osäker för att anges.

Från och med år 2020 genomförs undersökningen med en ny design samt med en mindre urvalsstorlek. Den nya designen innebär att hushållen kontaktas löpande under referensåret och att boendeutgifterna avser en period av tolv månader med utgångspunkt från den dag hushållen svarat på frågorna. Tidigare undersökningar har genomförts året efter referensåret och hushållen har besvarat frågor om deras utgifter under referensåret vilket då motsvarat ett kalenderår. Den mindre urvalsstorleken innebär att precisionen i skattningarna är mindre än tidigare år. 

Redovisningen från undersökningen Hushållens boendeutgifter omfattar hushåll i ägt småhus, bostadsrätt och hyresrätt i första hand. Statistiken avser alltså inte samtliga hushåll. Tanken är att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan de olika upplåtelseformerna. Därför finns sådana typer av boende där man betalar för mer än bara boendet och mer udda kontrakt inte med i redovisningen. I redovisningen ingår inte hushåll som bor på institution, hushåll i egen hyresfastighet och hushåll som bedriver näringsverksamhet tex. jordbruk och inte kan skilja sina boendeutgifter från näringsverksamheten. I redovisningen ingår inte heller hushåll i andrahandsboende, studentbostäder, seniorbostäder, hushåll som hyr möblerat, hushåll som är eller har inneboende och äganderätt i flerbostadshus. 

Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Tex. friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten. Bostadsrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt. Hyresrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.

Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt. För bostadsrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i avgiften till föreningen.

Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation. För hyresrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i hyran.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Sammanboende utan barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och inga barn

Ensamstående med barn: hushåll med en vuxen och minst ett barn 0-19 år.

Sammanboende med barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och minst ett barn 0-19 år. 

Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00