Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Intrastat-undersökningen

Här finns svar på vanliga frågor för dig som ska lämna uppgifter till Intrastat-undersökningen.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Mejla oss på intrastat@scb.se. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på intrastat@scb.se. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

Hur höga är tröskelvärdena?

  • SEK 9 000 000 för införsel
  • SEK 4 500 000 för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 9 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 kommer tröskelvärdet för införsel att höjas från nuvarande 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring kommer meddelas under februari månad. Rapporteringen fortskrider därmed som vanligt tills eventuell bekräftelse på att uppgiftslämnarskyldigheten för införsel har upphört.

Kan jag exportera uppgifterna till undersökningen direkt från företagets affärssystem?

Här kan du se om ditt affärssystem finns med i listan över certifierade programvaror:

Godkänd programvara för Intrastat-rapportering

Varför använder ni inte uppgifterna vi lämnar till Skatteverket (Periodisk sammanställning för varor och tjänster)?

I sammanställningen lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte vilken sorts varor företaget har sålt och i vilka volymer.

Vilka valutakurser ska jag använda?

Vid rapportering via IDEP går det att mata in valutakod och värde i utländsk valuta. Du behöver inte leta upp aktuell valutakurs.
Om du räknar om fakturerat värde själv till svenska kronor använd antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för månaden. För Euro använder du EUC som tullkurs. Använd valutakod ”EUC – Euro för tullvärde inkl. enhetspris” när du söker efter kurs på tullverket.

Aktuella omräkningskurser

Valutasäkrade kurser får inte användas.

Vilka varor ska inte rapporteras?

Hur gör jag om jag saknar uppgifter om vikt?

Har du inte uppgifter om vikt, antal eller annan kvantitet som efterfrågas så får du göra en rimlig uppskattning.

Hur ska returer och ersättningsleveranser rapporteras till Intrastat?

Rapporteringsmånad är den månad då returen eller ersättningsleveransen sker. Transaktionskod 2 anges, och som fakturerat värde anges värdet av den returnerade varan eller ersättningsleveransen. Retur av vara och ersättningsleverans ska rapporteras i den riktning som varan går.

Läs mer om kreditnotor

Hur gör jag rättelser?

För att rätta till exempel en feldebiterad, prisjusterad eller en i efterhand rabatterad vara använder du en rättelseblankett. Som period anges den månad rättelsen avser. För varje varupost som rättas ska samtliga uppgifter lämnas. Som fakturerat värdet anges det nya värde som ska ersätta det ursprungliga värdet.

Obs! Minusvärden får inte anges.

Mejla rättelseblanketten till intrastat@scb.se.

Kredit­notor

Rättelse­blankett

Vad är trepartshandel och hur ska det rapporteras?

Med trepartshandel avses varutransaktioner där tre företag i två eller ibland tre olika medlemsländer är aktiva parter i transaktionen. Huvudregeln är att uppgiftsskyldiga till Intrastat i Sverige är de företag som säljer varor till, eller köper varor från, en momsregistrerad handelspartner i ett annat medlemsland, och att varorna har passerat svensk gräns. Mer ingående beskrivningar och exempel på trepartshandel finns i kapitel 18 i Intrastat-handledningen.

Hur rapporteras lönebearbetning?

Utförsel respektive införsel för lönbearbetning ska rapporteras till Intrastat. Som fakturerat värde rapporteras det värde som varan har vid utförsel respektive införsel.

  • Kod 41 anges om varan förväntas återföras till det ursprungliga avsändande medlemslandet.
  • Kod 42 anges om varan inte förväntas återföras till det ursprungliga avsändande medlemslandet
  • Kod 4 kan anges som transaktionstyp vid införsel. 

Vid återinförsel respektive återutförsel efter lönbearbetning, ska som fakturerat värde anges varans värde vid utförsel från/införsel till Sverige plus värdet av det utförda arbetet.

  • Kod 51 anges om varan återförs till det ursprungliga avsändande medlemslandet.
  • Kod 52 anges om varan inte återförs till det ursprungliga avsändande medlemslandet.
  • Kod 5 kan anges som transaktionstyp vid införsel. 

Om företaget är uppgiftsskyldigt att rapportera endast ett flöde, (det vill säga antingen utförsel eller införsel), lämnas uppgifter endast för detta flöde. Det betyder att ett företag som endast är uppgiftsskyldigt för utförsel inte behöver lämna införselrapport då en vara tas emot för att lönbearbetas, alternativt då en vara tas emot efter det att den har lönbearbetats. Däremot måste företaget lämna uppgifter om utförsel. Motsvarande regel gäller även för företag som endast är uppgiftsskyldiga för införsel.

Måste jag lämna uppgifter?

Ja, om du fått meddelande från SCB om att ditt företag ska lämna uppgifter så måste du göra det. Uppgiftsskyldigheten börjar från och med den månad som företaget överskridit tröskelvärdet (SEK 9 000 000 för införsel eller SEK 4 500 000 för utförsel). Uppgiftsskyldigheten gäller tills vidare, även om det löpande 12-månadersvärdet för utförsel eller införsel tillfälligt understiger tröskelvärdena.

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:34 och 2121:35). Samråd har skett med Närings­livets Regel­nämnd (NRR).

Vilken sekretess skyddar mina uppgifter?

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offent­lig­hets‑ och sekre­tess­lagen (2009:400). Vid redo­visning kommer inga enskilda företag att kunna identi­fieras. I enlighet med förord­ningen (1984:692) om det allmänna företags­registret ska aggre­gerade upp­gifter om export‑ och import­land (grupperade i åtta land­områden) samt export‑ och import­värden (indelade i nio stor­leks­klasser) årligen lämnas till det allmänna före­tags­registret (BASUN). Upp­gift­erna i detta register omfattas inte av sekretess.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer och därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har fått medel för att ersätta företagen för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Kontakta oss