Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

SCB har en lång tradition av att arbeta med kvalitetsfrågor. De övergripande riktlinjerna för SCB:s kvalitetsarbete beskrivs i SCB:s kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn omfattar kvaliteten i statistiken, processerna och organisationen.

Statistikens kvalitet

Frågor som har att göra med statistikens kvalitet och hur den kan förbättras har alltid varit centrala för SCB. Information till statistikanvändarna om statistikens kvalitet redovisas för kvalitetskomponenterna relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt jämförbarhet och samanvändbarhet. Dessa kvalitetskomponenter finns beskrivna i kvalitetshandboken.

SCB har i samarbete med utländska experter tagit fram ett system för att utvärdera statistikens kvalitet. Utvärderingarna tillämpas för SCB:s viktigaste statistikprodukter.

Kvalitet i processerna

SCB arbetar processorienterat med statistikproduktionen och använder alltmer standardiserade arbetssätt, metoder och verktyg. Dessa beskrivs i ett internt informations- och stödsystem.

SCB är sedan mars 2014 certifierat enligt standarden ISO 20252 för Marknads- opinions och samhällsundersökningar. Certifieringen bekräftar att SCB uppfyller grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik.

SCB genomför regelbundna interna kvalitetsrevisioner för att kontrollera och ge underlag till förbättringar i verksamheten.

Organisationskvalitet

SCB:s ledningsprocess, med startpunkten hur externa krav och önskemål hanteras till slutpunkten extern avrapportering, utgör ramverket. Planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal samt riskhantering säkerställer att myndigheten uppfyller de mål och löser de uppgifter som ytterst regleras av instruktion och regleringsbrev.

Principer och riktlinjer för statistikarbete

SCB uppfyller FN:s grundläggande principer för officiell statistik och verksamheten bedrivs i linje med Internationella statistiska institutets (ISI) yrkesetiska deklaration samt Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet.

SCB följer Riktlinjer för europeisk statistik som utgör hörnstenen i det gemensamma kvalitetsramverket för det europeiska statistiksystemet. Riktlinjerna omfattar principer om den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna.

Kvalitetsarbetets organisation

SCB:s chefer är ansvariga för kvalitetsarbetet på respektive enhet och avdelning. Till sin hjälp har cheferna på varje avdelning en kvalitetscoach som på deltid arbetar med att stötta chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor. SCB:s kvalitetschef ansvarar för att utvärdera kvalitetsledningssystemet och samordna de interna kvalitetsrevisionerna.