Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

SCB har en lång tradition av att arbeta med kvalitetsfrågor. De övergripande riktlinjerna för SCB:s kvalitetsarbete beskrivs i SCB:s kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn omfattar kvaliteten i statistiken, processerna och verksamheten.

Statistikens kvalitet

Frågor som har att göra med statistikens kvalitet och hur den kan förbättras har alltid varit centrala för SCB. Information till statistikanvändarna om statistikens kvalitet redovisas för kvalitetsdimensionerna innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, jämförbarhet och samanvändbarhet samt tillgänglighet och förståelighet. Dessa kvalitetsdimensioner finns beskrivna i Meddelande i samordningsfrågor (MIS).

SCB har i samarbete med utländska experter tagit fram ett system för att utvärdera statistikens kvalitet. Utvärderingarna tillämpas för SCB:s viktigaste statistikprodukter.

Kvaliteten i processerna

SCB arbetar processorienterat med statistikproduktionen och använder alltmer standardiserade arbetssätt, metoder och verktyg. Dessa beskrivs i ett internt informations- och stödsystem.

SCB är sedan mars 2014 certifierat enligt ISO 20252:2012 för Marknads- opinions och samhällsundersökningar. Certifieringen bekräftar att SCB uppfyller grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik.

SCB genomför regelbundna interna kvalitetsrevisioner för att kontrollera och ge underlag till förbättringar i verksamheten.

Verksamhetens kvalitet

Som stöd för att beskriva verksamhetens kvalitet på SCB används ramverket The EFQM Excellence Model. Modellen bygger på ett antal kriterier som är centrala i arbetet med att förbättra verksamhetens kvalitet; ledarskap, medarbetare, verksamhetsplanering, partnerskap/resurser, processer samt resultat.

Andra komponenter i SCB:s kvalitetsarbete:

  • Riskanalyser
    SCB genomför systematiskt riskanalyser för att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.
  • Internt kvalitetspris
    SCB delar årligen ut ett internt kvalitetspris för att uppmuntra till ständiga förbättringar av verksamheten.
  • Regelbundna undersökningar kring nöjdhet
    SCB genomför regelbundna mätningar för att systematiskt förbättra nöjdheten hos såväl kunder, användare som medarbetare.

Principer och riktlinjer för statistikarbete

SCB uppfyller FN:s grundläggande principer för officiell statistik och verksamheten bedrivs i enlighet med Internationella statistiska institutets (ISI) yrkesetiska deklaration samt Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet.

SCB följer Riktlinjer för europeisk statistik som är framtagna av Eurostat och som medlemsländer inom EU har förbundit sig att följa. Dessa riktlinjer omfattar principer om den institutionella miljön, processerna för statistikframställning samt de statistiska produkterna.

Kvalitetsarbetets organisation

SCB:s chefer är ansvariga för kvalitetsarbetet på respektive enhet och avdelning. Till sin hjälp har cheferna på varje avdelning en kvalitetscoach som på deltid arbetar med att stötta chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor. SCB:s kvalitetsfunktion, under ledning av SCB:s kvalitetschef, ansvarar för att utvärdera och utveckla ledningssystemet samt för SCB:s kvalitetsmanual och för att samordna de interna kvalitetsrevisionerna.