Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

SCB har en lång tradition av att arbeta med kvalitetsfrågor. Kvalitetspolicyn är utgångspunkt för arbetet med att ständigt förbättra statistikens, statistikprocessernas och organisationens kvalitet.

SCB:s kvalitetspolicy (pdf)

Riktlinjer för statistikarbete

Det finns både nationella och internationella riktlinjer avseende statistikarbete och redovisning av statistikens kvalitet.

Riktlinjer för europeisk statistik utgör hörnstenen i det gemensamma kvalitetsramverket för det europeiska statistiksystemet. Riktlinjerna omfattar principer om den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna.

Riktlinjer för europeisk statistik (pdf)

Riktlinjerna för europeisk statistik ligger till grund för det svenska regelverket för officiell statistik.

Föreskrifter och allmänna råd

Riktlinjer och handböcker rörande officiell statistik finns på:

Riktlinjer och handböcker om den officiella statistiken

SCB följer både riktlinjerna rörande officiell statistik och Riktlinjer för europeisk statistik.

SCB uppfyller även FN:s grundläggande principer för officiell statistik och verksamheten bedrivs i linje med Internationella statistiska institutets (ISI) yrkesetiska deklaration samt Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet sätts alltid i relation till statistikens ändamål, där statistikanvändarnas behov är centralt.

Statistikens kvalitet redovisas för kvalitetskomponenterna relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt jämförbarhet och samanvändbarhet. Kvalitetskomponenterna finns beskrivna i kvalitetshandboken.

Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok (pdf)

För all statistik (officiell och statlig) som SCB ansvarar för redovisas kvaliteten i en kvalitetsdeklaration.

Den officiella statistikens kvalitet utvärderas årligen både per statistikområde och per statistikprodukt.

Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok (pdf)

Resultaten av utvärderingen redovisas i "Årsrapport om den officiella statistiken".

Samordning av Sveriges officiella statistik

I vissa fall ändrar SCB ett tidigare redovisat statistikvärde. Detta kallas att statistiken revideras. För att tydliggöra för användarna av statistiken hur SCB arbetar med, och informerar om, revideringar har en revideringspolicy tagits fram.

Revideringspolicy (pdf)

SCB har i samarbete med utländska experter tagit fram en systematik för att utvärdera tillförlitligheten i statistiken som kallas ASPIRE (A System for Product Improvement, Review and Evaluation). ASPIRE tillämpas för SCB:s viktigaste statistikprodukter. Resultatet redovisas årligen i SCB:s årsredovisning. 

Kvalitet i processerna

SCB arbetar processorienterat med statistikproduktionen och använder alltmer standardiserade arbetssätt, metoder och verktyg. Dessa beskrivs i ett internt informations- och stödsystem.

SCB är sedan mars 2014 certifierat enligt standarden ISO 20252 för Marknads- opinions och samhällsundersökningar. Certifieringen bekräftar att SCB uppfyller grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik.

SCB genomför regelbundna interna kvalitetsrevisioner för att kontrollera och ge underlag till förbättringar i verksamheten.

Organisationskvalitet

SCB:s ledningsprocess, med startpunkten hur externa krav och önskemål hanteras till slutpunkten extern avrapportering, utgör ramverket. Planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal samt riskhantering säkerställer att myndigheten uppfyller de mål och löser de uppgifter som ytterst regleras av instruktion och regleringsbrev.

Kvalitetsarbetets organisation

SCB:s chefer är ansvariga för kvalitetsarbetet på respektive enhet och avdelning. Till sin hjälp har cheferna på varje avdelning en kvalitetscoach som på deltid arbetar med att stötta chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor. SCB:s kvalitetschef ansvarar för att utvärdera kvalitetsledningssystemet och samordna de interna kvalitetsrevisionerna.