Till innehåll på sidan

Nämnden för Konsumentprisindex

Enligt SCB:s arbetsordning 4 kap. 3 c § ska Nämnden för konsumentprisindex handlägga frågor om beräkningar av KPI och bistå i frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI. Nämnden ska också vid behov handlägga frågor om beräkningar av prisindex i producent- och importled och byggnadsindex. 

Nämnden har vanligen 2 sammanträden per år. Diskussionen vid sammanträdena dokumenteras av sekreteraren.

Nämnden får vid behov bjuda in experter.

Nedanstående ledamöter är förordnade i Nämnden för konsumentprisindex t.o.m. den 31 december 2024.

Ledamöter

 • Elisabeth Hopkins, ordf., Avdelningschef ekonomisk statistik och analys, SCB 
 • Oskar Tysklind, Sveriges Riksbank
 • Anders Norberg, Oberoende expert   
 • Jesper Johansson, Sveriges Riksbank
 • Helene Zetterberg, Finansdepartementet
 • Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
 • Bo Larsson, Försäkringskassan
 • David Edgerton, Professor, Nationalekonomiska inst., Lunds universitet
 • Hans Wijkander, Professor, Nationalekonomiska inst., Stockholms universitet
 • Hannah Hall, Konsumentverket
 • Erik Glans, Konjunkturinstitutet
 • Sune Karlsson, Professor, Handelshögskolan, Örebro universitet
 • Jörgen Dalén, Fil. dr, Oberoende expert
 • Randi Johannessen, Statistisk sentralbyrå, Norge 
 • Roger Gustafsson, Boverket
 • Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier
 • Han-Suck Song, Docent, KTH
 • Andreas Svensson, HUI Research

Kontakta oss

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se

Kamala Krishnan

Telefon
010-479 44 81
E-post
kamala.krishnan@scb.se