Till innehåll på sidan

Användarråd

SCB har från 2019 tolv användarråd. De har inrättats genom beslut av generaldirektören vid SCB.

Syftet med användarråden, som funnits i denna form sedan 2001, är att skapa ett system med organiserade användarkontakter. På så sätt får SCB kunskap om nya och förändrade statistikbehov och kan också förankra förändringar i statistiken hos viktiga användare. Användarråden bildar ett nätverk för information, där SCB får spridning och respons på idéer och planer.

Användarråden som är knutna till statistikämnen har även en aktiv roll i prioriterings- och uppföljningsfrågor, samt en rådgivande funktion till SCB. 

SCB:s användarråd

 

Tre råd behandlar horisontella frågor

Två av användarråden behandlar horisontella frågor; kommunikation och regional statistik. De ska ge råd till SCB när det gäller hur den anslagsfinansierade statistiken kommuniceras samt hur den regionala dimensionen beaktas i den officiella statistiken. Det tredje horisontella rådet för mikrodatautlämnande för forskning ska behandla frågor kring utlämnande av data för forskning. Rådet drivs gemensamt av SCB och Socialstyrelsen.

Användarrådets ledamöter får övergripande information om SCB:s verksamhet, till exempel årsredovisning, verksamhetsplan, budgetunderlag.

Diskussionerna i användarråden dokumenteras och varje år lämnas en verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna utgör underlag för bland annat redovisning av användarrådens verksamhet i SCB:s årsredovisning.

Instruktioner för användarråden 2019-2021

SCB:s generaldirektör har beslutat om instruktioner för användarråden.

 • Användarråden har en rådgivande funktion och ska företräda användare av den anslagsfinansierade statistiken som SCB ansvarar för inom respektive ämnesområde. Därmed avses både det allmäninformativa behovet av statistik och mer specifika behov hos olika användare. Tre av råden behandlar horisontella frågor, regional statistik, kommunikation och mikrodatautlämnande för forskning.
 • De ämnesstatistiska användarråden ska behandla frågor rörande behov av ny statistik, utveckling och förändringar av befintlig statistik samt prioriteringar och omprioriteringar inför kommande budgetår och ges möjlighet att följa upp såväl planer som föregående års verksamhet inom ämnesområdet. Rådets synpunkter och prioriteringar på förslag tänkta att ingå i SCB:s budgetunderlag ska dokumenteras på lämpligt sätt.
 • Användarråden för kommunikation och regional statistik ska ge råd till SCB när det gäller hur den anslagsfinansierade statistiken kommuniceras samt hur den regionala dimensionen beaktas.
 • Användarrådet för mikrodatautlämnande för forskning ska ge råd till SCB när det gäller utveckling av verksamheten kring utlämnande av data för forskning.
 • Användarråden ska årligen lämna en verksamhetsrapport till SCB. Verksamhetsrapporterna utgör underlag för bl.a. redovisning av användarrådens verksamhet i SCB:s årsredovisning. 
 • Rådens ordförande och ledamöter beslutas av gd på förslag av avdelningscheferna och förordnas på tre år. Ordförande kan vara externt eller internt rekryterad. Ordförandeskapet är tidsbegränsat och omförordnande kan göras för högst tre år om inte annat beslutas.
 • Användarråden ska ha minst två sammanträden per år.
 • Sammanträdena ska dokumenteras i mötesanteckningar. Mötesanteckningarna skickas till ordföranden för synpunkter och fastställs inom en månad efter genomfört möte. De fastställda mötesanteckningarna skickas till ledamöterna samt publiceras på SCB:s webbplats. Mötesanteckningarna hålls i ordnad form vid Ledningsstaben i tre år varefter de arkiveras.
 • SCB svarar för sekreterarfunktionen i samtliga användarråd.
 • Användarråden får vid behov bjuda in experter. 
 • Användarråden kan även beakta statistikfrågor som är gemensamma och rör flera råd samt ha gemensamma möten.