Till innehåll på sidan

API för Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän.

Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart att publicera statistik på riksnivå, och därmed stängs Skolenhetsregistrets publika API ner. Bakgrunden till detta beslut är att SCB 2019 granskade tillämpningen av statistiksekretessen och upptäckte att friskolor behandlades på ett annat sätt än andra juridiska personer. SCB beslutade då om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har sedan behandlats av Kammarrätten och i december 2019 bedömde Kammarrätten att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen.

Skolenhetsregistrets API 

Om Skolenhetsregistret

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800) . Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Webbportalen

Skolenheter och huvudmän kan göra ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistrets webbportal. Portalen är öppen året runt och uppdateringarna blir synliga i API:et dagen efter uppdateringen gjorts i portalen.

Här kan du läsa mer om webbportalen samt logga in om du är en uppgiftslämnare eller huvudman.

Skolenhetsregistret

Kontakt

E-post
skola@scb.se