Till innehåll på sidan

Felmarginaler

När du gör en undersökning frågar du ofta ett urval personer. Om du gör urvalet på rätt sätt går undersökningens resultat att lita på. Ändå finns det alltid en liten osäkerhet kvar.

Här går vi igenom:

  • Urvalsfel
  • Felmarginaler

Urvalsfel

När du använder urval uppstår en viss osäkerhet. Den osäkerheten kallas för urvalsfel. En bra sak med urvalsfelen är att du för det mesta kan få veta hur stora de är. Urvalsfelen beror på tillfälligheter i hur det urval du dragit ser ut, det vill säga hur slumpen spelar in. Med hjälp av sannolikhetskalkyler kan du beräkna hur stor osäkerheten är.

Konfidensintervallet anger felets storlek

Från en undersökning som baserats på ett sannolikhetsurval kan man beräkna det värde man vill skatta inte bara som ett enda värde utan också med ett intervall s.k. konfidensintervall. Ofta väljer man att använda ett konfidensintervall på 95 %. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle vi i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har.

Felmarginalen viktig att känna till

Osäkerheten, eller felmarginalen, kan ha betydelse för hur statistiken kan användas. Ibland vill man få en grov uppfattning om hur utbrett ett speciellt problem är i samhället.

I andra fall vill man veta något på en mer detaljerad nivå. Då kan även små osäkerheter vara betydelsefulla. Det beror på att de skillnader man vill veta mer om kan vara mycket små. Innan man drar slutsatser om skillnader gäller det att jämföra skillnadens storlek med hur stor osäkerheten är. Är skillnaden något att bry sig om, eller är den så liten att den inte spelar någon roll?

I det fall differensen ligger inom felmarginalen innebär det att den är så liten att den ryms inom osäkerheten och att någon säkerställd skillnad inte finns. Det finns också andra typer av osäkerhet i statistiska undersökningar.

Läs mer om fel i statistiken