Till innehåll på sidan

Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken

Här beskriver vi hur SCB planerar att utveckla den del av arbetsmarknadsstatistiken som vi har statistikansvar för.

Inom ramen för utvecklingsarbetet Ämnesdesign Arbetsmarknad har SCB under åren 2019–2021 sett över den del av arbetsmarknadsstatistiken som SCB har statistikansvar för. Arbetet har bedrivits i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet och resulterade i en plan för hur SCB ska utveckla sin del av arbetsmarknadsstatistiken kommande år.

Framtidens arbetsmarknadsstatistik – slutrapport

I maj 2021 presenterades slutrapporten för arbetet. Här kan du ta del av den och de tillhörande huvudbilagorna:

SCB Ämnesdesign Arbetsmarknad slutrapport maj 2021 (pdf)

In English:
SCB Subject Area Design Labour Market Final report May 2021 (pdf)

SCB Huvudbilaga 1 - Uppdrag och genomförande (pdf)

SCB Huvudbilaga 2 - Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken (pdf)

SCB Huvudbilaga 3 - Internationell utblick med fokus på internationella data (pdf)

SCB Huvudbilaga 4 - FURBAS slutrapport (pdf)

SCB Informationsbehov inom arbetsmarknadsstatistiken - ett ramverk (pdf) 

BAS – ny statistik över utbudet av arbetskraft i Sverige

Statistik över arbetslöshet och sysselsättning kan tas fram på olika sätt. Det gör att siffror som rör samma referensperiod kan skilja sig åt, beroende på vilken statistikkälla som använts. Hittills har källorna varit Arbetskraftsundersökningarna från SCB och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Som ett ytterligare komplement introduceras nu BAS - Befolkningens arbetsmarknadsstatus – som redovisar registerbaserad statistik över utbudet av arbetskraft i Sverige.

Med utgångspunkt i administrativa data ger BAS information om utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år för befolkningen i åldersgruppen 15–74 år. Storheter som skattas är bland annat antalet personer som är sysselsatta, arbetslösa respektive utanför arbetskraften. Inledningsvis kommer BAS att utgöras av statistik under uppbyggnad, men planen är att den på sikt ska redovisas som officiell statistik. Information om Sveriges officiella statistik och det tillhörande regelverket, finns på:

Samordning av Sveriges officiella statistik

Sedan tidigare är Arbetskraftsundersökningarna (AKU) (se länk nedan) från SCB och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik (se länk nedan) de två viktigaste källorna för att kunna följa nivån och utvecklingen av arbetskraftsutbudet i Sverige. AKU ligger till grund för officiell statistik och beskriver aktuella arbetsmarknadsförhållanden för befolkningen i åldersgruppen 15–89 år. Arbetsförmedlingens statistik utgår från uppgifter om inskrivna arbetssökande, dvs. personer som återfinns i myndighetens datalager, och speglar därför i första hand den verksamhet Arbetsförmedlingen bedriver.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Målsättningen är att BAS ska ge förbättrade förutsättningar att följa och förstå läget och utvecklingen på arbetsmarknaden. BAS ersätter varken AKU eller Arbetsförmedlingens statistik, utan ska ses som ett komplement till dessa två. För mer information om BAS samt hur BAS förhåller sig till AKU och Arbetsförmedlingens statistik, se:

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) (scb.se).

Fortsatt utredningsarbete krävs inför nästa steg

Parallellt med att införa BAS kommer SCB under 2022 även att vidta steg för att förverkliga den fortsatta planen för utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken. Två större utredningar kommer att genomföras med fokus på statistik över efterfrågan på arbetskraft ("Anställningar" respektive "Behov av arbetskraft"). Mer information finns i slutrapporten för Ämnesdesign Arbetsmarknad.

Tidigare material

I augusti 2021 arrangerade SCB ett webbinarium för användare av arbetsmarknadsstatistiken då slutrapporten och kommande steg presenterades.

Här kan du ta del av presentationen som SCB höll på webbinariet: 

Externt webbinarium 24 augusti

I december 2020 höll SCB fördjupade användardialoger i syfte att få input till arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken. Ett av ämnena som diskuterades var ett första utkast av BAS.

Här kan du ta del av den rapport som utgjorde diskussionsunderlag för de fördjupade användardialogerna:

SCB Befolkningens arbetsmarknadsstatus baserad på administrativa data december 2020

I oktober 2020 arrangerade SCB tillsammans med svenska ILERA-föreningen ett webbinarium, där SCB, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet presenterade några möjliga inriktningar för framtidens statistik.

Här kan du ta del av presentationen som SCB höll på webbinariet:

SCB Presentation på ILERA-webbinarium 21 oktober 2020 (pdf)

Framtidens arbetsmarknadsstatistik - ett diskussionsunderlag (pdf)

Kontakt

Cecilia Stenbjörn

Enhetschef Arbetsmarknad och utbildning
E-post
cecilia.stenbjorn@scb.se