Till innehåll på sidan

Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken

Just nu pågår ett utvecklingsarbete på SCB med målet att modernisera statistiken som beskriver den svenska arbetsmarknaden. Arbetet omfattar både innehåll och utformning av den framtida statistiken.

Varför ses arbetsmarknadsstatistiken över?

SCB ser ett stort behov av att se över arbetsmarknadsstatistiken, eftersom informationsbehoven i samhället ökar samtidigt som förutsättningarna att följa utvecklingen på arbetsmarknaden genom urvalsundersökningar har försämrats. Detta är ett prioriterat arbete på SCB.

Målet med översynen är att ta fram en design för en moderniserad och framtidssäkrad arbetsmarknadsstatistik som utgår från användarnas behov. Översynen ska också leda till att statistikproduktionen sker på ett än mer kostnadseffektivt sätt och att uppgiftslämnarbördan minskar. Andra målsättningar är att öka användandet av registerinformation och utnyttja nya datakällor. SCB tittar till exempel närmare på möjligheten att använda Skatteverkets arbetsgivardeklarationer på individnivå, AGI.

Vad förändras?

Exakt vad som kommer att förändras och hur är ännu inte klart. SCB arbetar just nu med att ta fram förslag på hur den nya arbetsmarknadsstatistiken ska se ut utifrån användarnas behov och de nya kraven från Eurostat som trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Vi hämtar också inspiration från andra länders erfarenheter inom området.

Vilka myndigheter berörs av förändringarna?

Förutom SCB ansvarar också Medlingsinstitutet, Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen för statistik med tydlig arbetsmarknadskoppling. SCB arbetar därför tillsammans med dessa myndigheter.

Hur påverkas användarna?

Det beror på vilket förslag på ny inriktning för arbetsmarknadsstatistiken som slutligen genomförs. Men oavsett inriktning är ambitionen att statistiken ska bli lättare att samanvända och att den bättre ska stödja användarna i den analys av arbetsmarknaden som de vill göra.

När sker förändringarna?

Förslaget på inriktning för den nya arbetsmarknadsstatistiken ska presenteras i maj 2021 och därefter implementeras. Under en period kan den nya statistikproduktionen och den nuvarande komma att ske parallellt.

Vad har gjorts hittills?

Arbetet påbörjades under hösten 2019. Hittills har fokus främst legat på att

  • inventera befintliga och nya datakällor
  • utreda om hur AGI kan användas i olika undersökningar
  • kartlägga användning av den aktuella statistiken
  • föra dialog med användarna om behov för framtiden
  • undersöka hur andra länder har byggt upp sin arbetsmarknadsstatistik.

Resultaten från aktiviteterna har använts för att utveckla olika förslag till ny inriktning för den framtida arbetsmarknadsstatistiken.

Vad händer nu?

Arbetet är i full gång och sker utifrån nedanstående tidslinje:

  • Fram till och med september 2020: Ta fram förslag på inriktningar.
  • Oktober - november 2020: Presentera och diskutera inriktningar med användare. 
  • December 2020 - maj 2021: Ta fram slutligt förslag. 
  • 31 maj 2021: Presentera slutligt förslag. 

Webbinarium om framtidens arbetsmarknadsstatistik

Den 21 oktober 2020 arrangerade SCB tillsammans med svenska ILERA-föreningen ett webbinarium, där SCB, Medlingsinstitutet och Arbetsmiljöverket presenterade några möjliga inriktningar för framtidens statistik.

Här kan du ta del av presentationen som SCB höll på webbinariet:

SCB Presentation på ILERA-webbinarium 21 oktober 2020 (pdf)

Framtidens arbetsmarknadsstatistik - ett diskussionsunderlag (pdf)

Skiss på en möjlig ny statistikprodukt

I början av december 2020 höll SCB fördjupade användardialoger i syfte att få input till arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken. Ett av ämnena som diskuterades var en skiss på en möjlig ny statistikprodukt på arbetsmarknadsområdet, baserad på administrativa uppgifter, med arbetsnamn Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).

Här kan du ta del av den rapport som utgjorde diskussionsunderlag för BAS:

SCB Befolkningens arbetsmarknadsstatus baserad på administrativa data december 2020

Framtidens arbetsmarknadsstatistik – slutrapport

Den 31 maj 2021 presenterades slutrapporten för arbetet med att modernisera statistiken som beskriver den svenska arbetsmarknaden.

Här kan du ta del av slutrapporten och de tillhörande huvudbilagorna:

SCB Ämnesdesign Arbetsmarknad slutrapport maj 2021 (pdf)

SCB Subject Area Design Labour Market Final report May 2021 (pdf)

SCB Huvudbilaga 1 - Uppdrag och genomförande (pdf)

SCB Huvudbilaga 2 - Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken (pdf)

SCB Huvudbilaga 3 - Internationell utblick med fokus på internationella data (pdf)

SCB Huvudbilaga 4 - FURBAS slutrapport (pdf)

SCB Informationsbehov inom arbetsmarknadsstatistiken - ett ramverk (pdf)

Kontakt

Skicka gärna dina frågor och synpunkter till

adb.arbetsmarknad@scb.se