Till innehåll på sidan

Utbildning

Artiklar om Utbildning

Stora skillnader mellan kommuner när elever läser vidare

Efter gymnasiet väljer många att läsa vidare på högskola eller universitet. Men hur lång tid det tar innan högskolestudierna påbörjas skiljer sig stort mellan landets kommuner, visar en ny studie från SCB.

Övrigt Etiketter: Utbildning Regionalt

Allt vanligare med hög utbildning hos utrikesfödda

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning växer i nästan hela landet, visar statistik från SCB. I många kommuner är det även vanligare med högre utbildningar bland utrikesfödda än bland inrikesfödda.

Övrigt Etiketter: Befolkning Utbildning Utbildningsnivå

Män får mer forskningsmedel från EU än kvinnor

Män forskar oftare än kvinnor inom naturvetenskap och teknik, de två forskningsämnesområden som får mest pengar från EU. Det resulterade i att män i genomsnitt tilldelades 25 procent mer forskningsmedel från EU än kvinnor under 2019.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Forskning och utveckling Utbildning Europa

De flesta lärare jobbar kvar fem år efter examen

Åtta av tio lärare som examinerades 2014/2015 arbetade fortfarande kvar som lärare fem år senare. Majoriteten av dem som valde att lämna yrket arbetade ändå kvar inom utbildningssektorn. 

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Utbildning Lärare

Fyra av fem har haft undervisning på distans under coronapandemin

Minst fyra av fem elever på gymnasiet och högstadiet har haft undervisning på distans under coronapandemin, visar en ny studie från SCB. I gymnasieskolan var det vanligast i början – men för högstadieeleverna blev det mer undervisning på distans ju längre pandemin pågick.

Övrigt Etiketter: Skola Utbildning Corona

Elever når samma inkomst tio år efter gymnasiet oavsett bakgrund

En lägre andel elever med utländsk bakgrund arbetar tio år efter gymnasiet jämfört med elever med svensk bakgrund. Men de som klarar gymnasiet och arbetar har samma medianinkomst oavsett bakgrund. Det visar årets integrationsrapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Integration Utbildning

Sämre lön för högre utbildning i Sverige

Det lönar sig inte att utbilda sig i Sverige i samma utsträckning som i andra länder, enligt en mätning gjord av OECD. Sverige hamnar under snittet när man jämför lönenivåer med olika nivåer av utbildning i flera länder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Lön Utbildning Högskola

Utbytesstudenter har minskat med 60 procent

Nästan en tiondel av alla som studerar på svenska universitet och högskolor är studenter från utlandet. Förra året minskade antalet utbytesstudenter kraftigt på grund av pandemin.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Högskola Internationellt

Tiotusentals får pandemianpassa studentfirandet

Det är tid för utspring och studentmössor – men precis som förra året påverkas firandet av coronapandemin. Exakt hur många som tar studenten i år är oklart, men nästan 108 000 elever påbörjade i höstas sitt sista år på gymnasiet.

Övrigt Etiketter: Befolkning Gymnasieskola Utbildning Corona

Socioekonomiska faktorer kan påverka högstadieelevers meritvärde

Elevers förutsättningar att få höga betyg i grundskolan kan se väldigt olika ut. Det kan dels bero på olika socioekonomiska faktorer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Betyg Skola Utbildning

Sveriges politiker högre utbildade än sina väljare

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har högst andel högutbildade politiker i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna har lägst. Nära tre av fyra riksdagspolitiker har en samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller humanistisk inriktning på sina eftergymnasiala studier. Det visar en kartläggning från SCB avseende våra politikers utbildningsbakgrund.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Kvinnor och män Utbildning Politik och demokrati

Alla började gå i grundskolan på 1970-talet

Vägen till den nioåriga grundskolan i Sverige startade för snart 200 år sedan. Från början gick många barn inte i skolan eftersom deras föräldrar inte hade råd. Sedan 1970-talet har 99 procent av alla barn gått i grundskolan, och nu diskuteras att införa ett tionde år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Grundskola Skola Utbildning

Fler grundskollärare än någonsin – men lägre andel med examen

Sverige har aldrig tidigare haft fler grundskollärare – över 104 000 i slutet av förra året – men inte på 30 år har en lägre andel av dem haft lärarexamen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Skola Utbildning Lärare

Tiotusentals studenter riskerar att bli utan firande

Kommun efter kommun ställer in det traditionella studentfirandet på grund av coronapandemin. Exakt hur många studenter som drabbas är oklart – men över 100 000 elever påbörjade i höstas sitt sista år på gymnasiet.

Övrigt Etiketter: Utbildning Corona

Skolstängning kan påverka 115 000 vårdanställda

Regeringen förbereder en stängning av landets grundskolor och förskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det skulle påverka drygt 115 000 personer som arbetar inom vården, enligt statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Utbildning Corona

Toppidrottare oftare födda tidigt på året

Ishockeyspelare födda tidigt på året är överrepresenterade i SHL. Samma mönster syns redan i grundskolan, där elever födda tidigt på året får bättre slutbetyg i idrott och hälsa än de som är födda sent samma år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Födda och döda Utbildning

Stora skillnader i utbildningsnivå mellan nyinvandrade

Andelen högutbildade bland vuxna som har invandrat till Sverige de senaste åren är högre än i befolkningen som helhet. Men samtidigt har var fjärde nyinvandrad inte gått gymnasiet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Integration Utbildning

Högutbildade kvinnor tar över på statliga jobb

I början av 2000-talet var ungefär sex av tio högutbildade på statliga jobb män. Nu är bilden nästan den omvända, snart är nära sex av tio kvinnor. Över 100 statliga myndigheter ligger över den gränsen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Jämställdhet Utbildning

23 000 barn går inte i förskola

Av alla barn i Sverige mellan tre och fem år är det 6 procent som inte går i förskolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Integration Utbildning

Nordbor lägger oftare än sydeuropéer sin fritid på kurser

Går du en utbildning för nöjes skull eller som del av en hobby? Då är du i gott sällskap. Ungefär var sjätte invånare i Sverige går en kurs på fritiden. Men skillnaderna inom EU är stora.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Kultur och fritid

Gymnasieungdomar följer sina studieplaner

Majoriteten av gymnasieeleverna som uppger att de har planer på att studera på högskola eller universitet påbörjar också studier inom tre år. Men längre uppföljningar visar att det finns grupper som trots studieplaner aldrig studerar vidare på högskolan.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Utbildningsnivå Högskola

Vanligt att arbeta under studierna i Sverige

Sysselsättningsgraden är högre för de som har arbetat eller praktiserat under studietiden jämfört med de som inte gjort det. I Sverige är det mycket vanligt att arbeta eller praktisera under studierna. Men långt ifrån alla unga i EU har haft kontakt med arbetsmarknaden under studietiden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning Högskola

Var fjärde i högre studier direkt efter gymnasiet

Mer än var fjärde gick direkt vidare till högskolestudier efter gymnasiet av de som slutade grundskolan 2006. En nästan lika stor grupp började jobba direkt och gjorde det fortfarande 2016. Resten gick krokigare vägar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildning Högskola

Dyrt att studera utomlands som free-mover

Att studera utomlands innebär ofta avgifter och andra extra kostnader, i alla fall om man ordnar utlandsstudierna själv. Därför har de som har ordnat sina utlandsstudier själva också betydligt högre genomsnittliga studieskulder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildning Studiestöd

Jobb väntar för dig som valt yrkesprogram

Cirka 80 procent av unga med examen från ett yrkesprogram hade arbete tre år senare. Men alla arbetar inte med det de utbildat sig till.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning Yrke

Två av tio ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar

Sveriges kommuner har sedan 2015 ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som varken fullföljt sin gymnasieutbildning eller studerar på ett nationellt gymnasieprogram. Syftet är att stötta ungdomar att återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning. De unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på kommunerna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Gymnasieskola Utbildning

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbetar

En majoritet, eller 65 procent, av de svenska gymnasieeleverna arbetar. Det vanligaste är sommarjobb, men en fjärdedel av eleverna på gymnasiet arbetar hela året. Många arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning

Brist på gymnasialt yrkesutbildade även om 20 år

Tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad gymnasial utbildning väntas inte kunna möta den framtida efterfrågan. För de utbildningsgrupper som arbetsgivarna redan idag har svårt att rekrytera finns därmed risk för att dagens brist förvärras. Samtidigt som efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade ökar riskerar det bli ännu svårare att hitta behöriga yrkeslärare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter

Cirka 15 procent av alla examinerade från en svensk högskola har studerat utomlands. Majoriteten av dem har ordnat studierna på egen hand. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är dock högst för de som varit utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och sämre för de som ordnat studierna på egen hand.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Sysselsatta Utbildning

Hur försörjer sig unga utan gymnasieutbildning?

Varje år är det ungefär en halv procent av de ungdomar som slutar årskurs 9 som inte påbörjar gymnasiet. Av dem som inte påbörjat gymnasiet har 37 procent förvärvs­arbete som huvudsaklig inkomstkälla året efter att de skulle ha avslutat sina studier.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Utbildning

Stockholm bäst på att behålla studenter

Många som flyttar till en universitets- eller högskoleort stannar kvar efter examen. Det gäller framför allt de som studerat i Stockholm och har en examen inom teknik eller ekonomi. Men även många lärarstudenter stannar kvar efter examen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning

Ökning av andelen unga med varaktigt låg inkomst

Att ha låg inkomst är vanligt bland unga, men vissa har låg inkomst år efter år. Att ha varaktigt låg inkomst är vanligare bland utrikes födda och personer med kortare utbildning. Andelen unga med varaktigt låg inkomst har ökat under 2000-talet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildning

Sämre matchning på arbetsmarknaden för utrikes födda

Personer som inte arbetar inom yrken som matchar deras utbildning är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden. Andelen som arbetar inom ett yrke på rätt nivå är lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Det syns bland lärar- och civilingenjörsutbildade.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad In- och utvandring Utbildning

Många unga kombinerar studier och arbete

Arbetsmarknaden visar tydliga säsongsvariationer där antalet sysselsatta är högre under sommar­månaderna. Det beror främst på att fler unga i åldersgruppen 15–24 år är sysselsatta då. Antalet unga arbetslösa visar också en tydlig säsongsvariation med högre arbets­löshet under våren med en topp i juni.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning

Minskat intresse för gymnasiets yrkesprogram

I samband med gymnasiereformen som genomfördes år 2011 minskade andelen unga som söker till ett yrkes­program kraftigt. Minskningen är störst bland de som redan innan reformen i mindre utsträckning sökte yrkesprogram, exempelvis unga som har höga betyg och unga vars föräldrar har höga inkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Utbildning

3 av 10 tar inte examen från gymnasieskolan

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden. Men långt ifrån alla avslutar gymnasiet med examen. Ungdomarna själva anger främst skoltrötthet som orsak till att de inte fullföljde gymnasiet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Skola Utbildning

Utbildning lönar sig – särskilt för män

Personer med toppbetyg i gymnasiet har större chans att senare i livet bli höginkomsttagare än de som har lägre betyg. Men skillnaden mellan könen är tydlig. Sannolikheten att få hög inkomst är högre bland män än bland kvinnor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Lön Utbildning

Var tredje har studerat utomlands

Av Sveriges 18–34-åringar har var tredje någon gång deltagit i utbildning utomlands. Andelen är högre bland dem som har efter­gymnasial utbildning än bland dem som har en kortare utbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Skola Utbildning Högskola

Olika inkomst för lika utbildning

Fem år efter examen har kvinnor i genomsnitt nästan 25 procent lägre arbetsinkomst än män som läst en lika lång utbildning. Det beror i hög grad på att många kvinnodominerade utbildningar leder till låga inkomster. Men kvinnor tjänar mindre än män även bland personer som läst samma utbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män Utbildning

Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning Äldreomsorg Äldre

Hög utbildning går i arv

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Barn till högutbildade blir oftare själva högutbildade. Bland exempelvis läkare och civilingenjörer har många valt samma utbildning som någon förälder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Utbildning

40 000 lärare arbetar inte med undervisning

Lärarbristen fortsätter att vara ett stort problem för skolan. År 2013 arbetade nästan 40 000 lärarutbildade i andra yrken utanför skolan. Det motsvarar knappt en av sex lärarutbildade som ur skolans perspektiv kan betraktas som en outnyttjad resurs.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Skola Utbildning Yrke