Till innehåll på sidan

Miljöarbete

SCB:s verksamhet påverkar miljön. Därför arbetar vi ständigt med vår miljöpåverkan och följer upp och för­bättrar vår verksamhet.

SCB ansvarar för och producerar officiell miljöstatistik och annan statistik som kan fungera som beslutsunderlag i miljöfrågor. Miljöstatistiken i sig har visat sig vara en positiv miljöaspekt.

För SCB är inköp och upphandling samt tjänsteresor de miljöaspekter som har störst negativ miljöpåverkan.

För att begränsa den negativa miljöpåverkan ska SCB systematiskt beakta miljöaspekter vid inköp och upphandling, samt vid tjänsteresor och möten. Alla anställda på SCB utbildas om miljöledningssystemet och har ett eget ansvar för att begränsa de negativa miljöaspekterna. Information om SCB:s miljöarbete publiceras löpande på myndighetens intranät.

SCB:s miljöpolicy (pdf)