Till innehåll på sidan

Luxembourg Income Study (LIS)

Luxembourg Income Study (LIS) är ett internationellt data- och forskningscenter med säte i Luxemburg. LIS driver och tillhandahåller två databaser som är avsedda för forskning om inkomstfördelning, fattigdom och förmögenhetsfördelning i syfte att möjliggöra jämförande analyser mellan länder inom och utanför EU.

SCB levererade initialt uppgifter till LIS (årgångarna 1967–2005) men har de senaste femton åren bedömt att det saknats stöd för att lämna ut uppgifter till databasen på grund av sekretess.

Inom ramen för utredningen Statistik över hushållens tillgångar och skulder, (Fi 2021:02) har möjligheten för registerhållande myndigheter att lämna ut uppgifter till LIS utretts. Utredningen gjorde bedömningen att behovet av att kunna lämna ut uppgifter till LIS väger tyngre än behovet av sekretess och integritetsskydd. Riksdagen röstade ja till regeringens förslag till ändrade regler för att möjliggöra för SCB att lämna ut uppgifter till LIS för statistik- och forskningsändamål (se prop. 2021/22:92).

Endast indirekta personuppgifter lämnas ut

För att möjliggöra för SCB att lämna ut uppgifter har det införts dels en sekretessbrytande bestämmelse i 24 kap. 8 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels en bestämmelse om skyldighet för en statistikansvarig myndighet att lämna ut uppgifter till LIS i 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken (av den nya 11 § i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken framgår att det är SCB som ska lämna ut uppgifterna till LIS). Uppgifter ska enligt bestämmelsen lämnas i den utsträckning som krävs för att svenska förhållanden i tillräcklig grad ska återspeglas i de forskningsdatabaser som LIS tillhandahåller och i den utsträckning myndigheten har tillgång till uppgifter av sådant slag som ska registreras i dessa databaser. Det kan slutligen tilläggas att det enbart är indirekta personuppgifter som får lämnas ut till LIS.