Till innehåll på sidan

Policyer för SCB:s statistikverksamhet

SCB har tagit fram en rad policyer som berör statistikverksamheten.

Dataskyddspolicy

Det finns två huvudsakliga syften med SCB:s dataskyddspolicy. Det ena är att framställa, de för SCB viktigaste, reglerna ur dataskyddsförordningen i en något mer lättläst form samt förklara hur SCB tolkar dessa regler. Det andra syftet är för att SCB ska kunna erhålla vissa certifieringar som ställer krav på att myndigheten har en dataskyddspolicy.

SCB:s dataskyddspolicy (pdf)

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn omfattar kvaliteten i statistiken, processerna och verksamheten. Den beskriver de övergripande riktlinjerna för SCB:s kvalitetsarbete.

Publiceringspolicy

Publiceringspolicyn handlar om den officiella statistiken som SCB ansvarar för. Den beskriver kortfattat och i punktform hur och var på SCB:s webbplats statistiken skall publiceras.

Revideringspolicy

En revidering innebär att SCB ändrar tidigare redovisad statistik. Revideringspolicyn gäller för all statistik som SCB har ansvaret för.

Sekretesspolicy

Det finns också regler som styr hur uppgifter får lämnas ut från SCB. Sekretesspolicyn är en beskrivning av hur myndigheten tillämpar statistiksekretessen.

Miljöpolicy

Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska SCB ska fastställa en miljöpolicy för verksamheten. Miljöpolicyn ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Informationssäkerhetspolicy

SCB:s ledningssystem för informationssäkerhet (SCB LIS) innehåller krav och riktlinjer som ska säkerställa att all information på SCB skyddas och hanteras på ett säkert sätt. SCB LIS är baserat på svensk och internationell standard SS-ISO/IEC 27000 samt på föreskrifter och rekommendationer utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Informationssäkerhetspolicy (pdf)