Till innehåll på sidan

Att välja metod och intervjupersoner

Enkätundersökningar är det vanligaste sättet att fråga efter information. Djupintervjuer är ett annat vanligt sätt att göra en statistisk undersökning. Innan du gör det ena eller det andra måste du välja ut dina intervjupersoner.

Här går vi igenom:

  • Dra urval
  • Välja personer för telefonintervjuer
  • Enkäter med post och e-post
  • Webbenkäter.

Om du ska göra en statistik undersökning kan du skicka ut enkäter eller intervjua personer. Intervjun kan du göra över telefon. En fördel med telefonintervju är att du får in svaren snabbt. Om du behöver dagsfärska uppgifter i din undersökning kan telefonintervjuer vara det bästa sättet.

Att skicka ut enkäter tar lite längre tid. Samtidigt påverkas inte svaren av den som intervjuar. Att lägga upp enkäter på webben har blivit allt vanligare. Det går snabbt och är billigt, nackdelen är att du inte vet så mycket om dem som svarar.

Urval kallas den grupp av personer, de adresser eller de telefonnummer som du vill kontakta för dina intervjuer.

Dra urval

Ett sätt att göra urvalet är att utgå från ett register. Om du slumpvis väljer personer ur ett fullständigt register blir det ett statistiskt korrekt urval under förutsättning att det drogs så att man på förhand visste med vilken sannolikhet varje individ drogs. Det kallas då för ett sannolikhetsurval. Den enklaste formen av sannolikhetsurval är ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Där har alla samma chans att komma med.

Två saker är viktiga: alla som skulle kunna vara med i undersökningen ska finnas i registret och tillräckligt många personer ska vara med i urvalet.
När du vill ta reda på något om befolkningen i Sverige använder man ofta befolkningsregistret. Du kan göra på samma sätt med till exempel föreningsregister, företagsregister eller andra register som passar för undersökningen.

Ett exempel om tandvård

Om du vill ta reda på hur vuxna i Sverige sköter sina tänder och hur mycket pengar de lägger på tandvårdsartiklar använder du befolkningsregistret. Sannolikheten för varje vuxen person i Sverige att komma med i urvalet från befolkningsregistret är lika stor. Ditt urval blir som en miniatyrkopia av den vuxna befolkningen om man dragit det som ett obundet slumpmässigt urval där alla individer haft samma sannolikhet att komma med.

Välja personer för telefonintervjuer

I en undersökning med telefonintervjuer måste du försöka få tag i personen på telefon. Det finns två sätt att arbeta med telefonintervjuer. Ett sätt är att lotta fram personer ur registret och ta reda på deras telefonnummer. Då måste du bestämma hur du ska göra med dem som saknar telefon eller har hemligt nummer. Ett annat sätt är att slumpa fram telefonnummer ur telefonkatalogen eller slumpa fram själva siffrorna.

Gemensamt för alla telefonintervjuer är att det ibland inte är någon som svarar. Ska du strunta i att försöka få tag i någon på det numret eller försöka igen? Om du bara intervjuar dem som svarar direkt består intervjuerna till stor del av personer som håller sig hemma mycket. Det kan ge en ganska missvisande bild av förhållandena i befolkningen som helhet. Alltså måste du försöka få tag i personerna vid ett senare tillfälle eller på ett annat telefonnummer.

Statistikens tillförlitlighet vid telefonintervjuer

Alla personer har ju inte egen telefon. På vissa telefonnummer bor det flera vuxna. Dessutom går vissa nummer till företag och liknande.

Ett sätt att lösa problemet med att det bor flera vuxna på samma telefonnummer är att fråga hur många personer som bor i hushållet. Svaren från gifta och sambor kan viktas upp så att de får väga dubbelt så tungt som svar från dem som bor en vuxen på varje telefonnummer. Varje vuxen person som bor ihop med en annan vuxen räknas alltså som två – sig själv och sambon/makan.

Det finns några frågor kvar att fundera över. Är det samma chans för män som för kvinnor att komma med i telefonintervjuerna? Ska du intervjua den som först lyfter på luren? Att alltid intervjua den som svarar i telefon är inte bra. Det är bättre att fråga vilka personer som bor i hushållet och sedan välja rätt person av dem utifrån ditt urval.

En annan nöt att knäcka är när ingen svarar. Ska du strunta i att försöka få tag i någon på det numret? Då skulle urvalet till stor del bestå av de grupper som håller sig hemma mycket. Det kan ge en ganska missvisande bild av förhållandena i befolkningen som helhet.

Enkäter med post eller e-post

När du skickar enkäter med post eller e-post är det viktigt att enkäten är lätt att förstå. Den som svarar ska både förstå varför den ska svara, vad svaren kommer att användas till, och hur man ska fylla i enkäten. Det är också bra att skicka med ett färdigadresserat och frankerat svarskuvert om svaren ska skickas in med post.

Precis som vid telefonintervjuer kan du lotta fram personer ur ett register, men du tar reda på deras post eller e-postadress. Då måste du bestämma hur du ska göra med dem som saknar adress eller har hemlig adress.

En annan nöt att knäcka är när posten kommer i retur, när e-posten studsar eller när du inte får svar. Ska du strunta i att försöka få in enkätsvaren från dem som inte svarar? Då skulle urvalet till stor del bestå av de grupper som har aktuella adresser eller som snällt svarar på post- eller e-postenkäter. Det kan ge en ganska missvisande bild av förhållandena i befolkningen som helhet. Det bästa är om du försöker hitta en fungerande adress och/eller skickar enkäten igen.

Enkät på webben

Själva enkäten på webben skiljer sig inte så mycket från den man skickar med posten. En skillnad är att många snabbt väljer bort saker på webben om deras intresse inte fångas direkt, du måste med andra ord snabbt tala om varför de ska delta i undersökningen.

Den stora skillnaden är att du inte riktigt vet vem som svarar. Det kan ju vara vem som helst som besöker webbplatsen. Därför får du be alla fylla i uppgifter om sådant som är viktigt, till exempel kön, ålder, bostadsort eller utbildning. Du kan också välja om enkäten ska visas direkt för alla som besöker webbsidan, om den ska visas när man klickar på speciella sidor eller om den ska visas först när man besökt ett visst antal sidor.

För att hindra att samma person svarar på enkäten flera gånger använder du en teknik som lagrar markörer i besökarens dator, så kallade cookies. De talar om för enkäten att personen som använder datorn redan besökt sidan och svarat på enkäten.

När de svarande är de som besöker en plats på webben blir resultatet inte ett sannolikhetsurval och man kan inte dra slutsatser för fler individer än de som svarade.

Om man vill kunna dra slutsatser för en större population från en undersökning på webben måste man även här dra ett sannolikhetsurval och då krävs som regel att man tar kontakt med alla per brev eller telefon och uppmanar dem att gå in på webben och fylla i enkäten.

Välja rätt metod

Som du ser har alla metoder sina för- och nackdelar. Om allt ska göras statistiskt korrekt måste du tänka igenom din metod noga. Men det är inte alltid som en undersökning behöver vara helt statistiskt korrekt. Hur noga du måste vara beror på vad du vill använda undersökningens resultat till. Vill du få en grov uppskattning av vad många tycker så kan lägre kvalitet fungera bra. Ska du däremot fatta viktiga beslut behöver du vara mer säker på att resultaten är helt korrekta.