Till innehåll på sidan

Omsorg

Undersökningar om Omsorg

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Omsorg Äldreomsorg

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

Statistiken visar insatser avseende bistånd för boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård, familjehemsvård och tvångsvård på institution för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Missbruk och beroende Socialtjänst

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Omsorg Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Omsorg Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser för äldre

Statistiken visar antalet äldre personer med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Äldreomsorg Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Statistiken visar antalet personer med funktionsnedsättning med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat boendestöd, hemtjänst och boende.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Socialtjänst Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi för åren 2007-2021. Statistiken uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Funktionsnedsättning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: LSS Omsorg Funktionsnedsättning