Till innehåll på sidan

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter. SSYK används inom arbetsmarknads- och individstatistiken. Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter i den officiella statistiken enligt SSYK 2012.

SSYK är en viktig standard på arbetsmarknaden. Den används bland annat för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. Den kan också användas inom företag och organisationer för klassificering av de anställda.

En uppdaterad svensk yrkesindelning

Det finns två versioner av SSYK, SSYK 96 och SSYK 2012. Från och med 2014 används SSYK 2012 inom den officiella statistiken. Den är en uppdatering av SSYK 96, som den också ersätter. SSYK 2012 togs fram eftersom det fanns behov av en uppdaterad svensk yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur. Uppdateringen innebär att det blir ett tidsseriebrott, då det är stora förändringar jämfört med SSYK 96. SSYK 96 användes i statistikproduktion för registerårgångarna 2001–2013.

Internationell standard grund för SSYK

Till grund för SSYK 2012 ligger den internationella yrkesklassifikationen ISCO–08 (International Standard Classification of Occupation 2008). Den är framtagen av den Internationella arbetsorganisationen (ILO). ISCO–08 är en uppdatering av föregångaren ISCO–88 och EU-varianten ISCO–88 (COM) som i sin tur låg till grund för SSYK 96.

Syftet med ISCO är främst att tjäna som förlaga för nationella och regionala yrkesklassifikationer, vara tillämpbar för länder som inte utvecklar egna nationella yrkesklassifikationer och ge en aktuell och relevant grund för internationell rapportering, jämförelser och utbyte av yrkesinformation.

Klassificering i fyra nivåer

Struktur och uppbyggnad i SSYK och ISCO är densamma, en hierarkisk indelning med fyra nivåer. Under varje nivå finns ett antal klasser.
Antalet klasser på varje nivå framgår av följande uppställning:

Nivå/Kod SSYK 96 SSYK 2012 ISCO‑08
Yrkesområde/Ensiffernivå 10 10 10
Huvudgrupp/Tvåsiffernivå 27 46 43
Yrkesgrupp/Tresiffernivå 113 1471 130
Undergrupp/Fyrsiffernivå 355 4292 436

1 Klasserna för sjuksköterskor omfattar två yrkesgrupper (222 och 223).
2 Antalet undergrupper är baserat på den före­slagna rekommenda­tionen av uppdelning på två ansvarsnivåer för chefer.

Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå. Ett arbete definieras främst utifrån de arbetsuppgifter och göromål som utförs eller ska utföras av en person som anställd eller egenföretagare. Kvalifikationer definierar de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet.

Kvalifikationsnivån tillämpas genom att man ser till den formella utbildningen som är normal för yrket, definierat enligt ISCED (International Standard Classification of Education). Men det behöver inte betyda att det krävs en formell utbildning för att få de kunskaper och färdigheter som krävs för ett visst arbete. De kan lika gärna inhämtas genom arbetserfarenhet. Det som menas är de kvalifikationer som arbetet kräver, inte de kvalifikationer som den arbetstagare har som utför arbetet.

Kvalifikationsnivå används i huvudsak som kriterium på ensiffernivå, medan specialisering ofta är vägledande på mer detaljerade nivåer. Fyra kvalifikationsnivåer har avgränsats i ISCO–08 och SSYK 2012 enligt ISCED 1997.

Antalet klasser på respektive kvalifikationsnivå framgår av nedanstående tablå:

Yrkesområde Huvud-
grupper
Yrkes-
grupper
Under-
grupper
Kvali-
fika-
tions-
nivåer
1 Chefsyrken 7 30 57 3:e
4:e
2 Yrken med krav på fördjupad högskole­­kompetens 6 291 113 4:e
3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 5 20 68 3:e
4 Yrken inom administra­tion och kund­tjänst 4 7 22 2:a
5 Service-, omsorgs- och försälj­nings­­arbete 4 15 44 2:a
6 Yrken inom lant­bruk, träd­gård, skogs­bruk och fiske 2 5 10 2:a
7 Yrken inom bygg­­verk­samhet och till­verkning 6 13 50 2:a
8 Yrken inom maskinell till­verkning och transport med mera 3 15 46 2:a
9 Yrken med krav på kortare utbild­ning eller introduktion 6 10 16 1:a
0 Militärt arbete 3 3 3

2:a
3:e
4:e

  Totalt 46 147 429 --

1 Klasserna för sjuksköterskor omfattar två yrkes­grupper (222 och 223).

ISCO/SSYK:s kvalifikationsnivåer (eng. skill level):

  1. Elementär utbildning på grundskolenivå. Översatt till svenska förhållanden innebär det inga eller låga formella utbildningskrav
  2. Utbildningar på gymnasial nivå samt eftergymnasiala utbildningar kortare än 2 år
  3. Praktiska eller yrkesspecifika eftergymnasiala utbildningar om 2–3 år
  4. Teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar samt forskarutbildningar om minst 3 år, normalt 4 år eller längre.

Socioekonomiska indelningen (SEI) är en annan statistisk indelning som hör till ämnet. SEI är en klassifikation som i huvudsak är baserad på uppgifter om individers yrken. De övergripande SEI-grupperna består av arbetare, tjänstemän och företagare.

Socioekonomiska indelningen (SEI)

Publikation som beskriver SSYK 2012

MIS 2012:1, Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK)

SSYK 2012 indelning, yrkesområde, huvudgrupper, yrkesgrupper och undergrupper

SSYK 2012 – koder (xlsx)

Yrkesbenämningar klassificerade enligt SSYK

SSYK 2012 – yrkesbenämningar (xlsx)

Översättningsnycklar

SSYK 96 – SSYK 2012 version 2016-09-05 (xlsx)

SSYK 2012 – ISCO-08 version 2016-09-05 (xlsx)

SSYK 2012 förändringar

Tips om SSYK 2012 (pdf)

Samma betydelser och samma koder i SSYK 96 och SSYK 2012 (xlsx)

Olika betydelser men samma koder i SSYK 96 och SSYK 2012 (xlsx)

Sökfunktion SSYK 2012

Sökfunktion för yrke SSYK 2012

In English

SSYK 2012 (pdf)

SSYK 2012 (xlsx)

Mer information

Internationella yrkesklassifikationer

ISCO-88

ISCO-88 (COM)

ISCO-08

Yrkesregistret

Yrkesstatistik efter ålder, kön, region med mera finns i Yrkesregistret med yrkesstatistik.

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Lönestrukturstatistik

I lönestrukturstatistiken finns uppgifter om lön i kombination med yrke.

Lönestrukturstatistik

Näringslivets yrkesklassifikation

För inrapportering av lönestatistik har Svenskt Näringsliv tagit fram en uppdaterad yrkesklassifikation, NYK14. Grunden för NYK14 är SSYK 2012. Den nya klassifikationen kommer att användas i lönestatistiska undersökningar från september 2014.

Näringslivets yrkesklassifikation (NYK14)

Publikation som beskriver SSYK 96

MIS 1998:3. Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK)

Sökfunktion SSYK 96

Sökfunktion för yrke, SSYK 96

Kontakta oss

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se