Till innehåll på sidan

Förändringar till följd av ENS 2010

Nationalräkenskaper är ett räkenskapssystem som redovisar ekonomisk aktivitet samt tillgångar och skulder för ett land eller en region. De metoder som används ska vara utformade så att nationalräkenskaperna speglar den ekonomiska aktiviteten och fångar förändringar i tillgångar och skulder. Metoder och regelverk har nu anpassats till det nya regelverket ENS 2010.

Förutom de förändrade begrepp och metoder som de nya riktlinjerna innebär har det skett mindre förändringar i både terminologi och redovisning/presentation av de svenska nationalräkenskaperna. I länken nedan finns information om anpassningen till ENS 2010.

Störst påverkan på BNP-estimatet har den ändrade redovisningen av forskning och utveckling (FoU) haft, där utgifter för FoU nu redovisas som investeringar istället för insatsförbrukning. För mer information om den ändrade redovisningen av FoU, se:

Hur export och import av FoU påverkas av ENS 2010 finns att läsa på sidorna 21–22 i:

Ett område där nya ENS har fört med sig vissa metodförändringar är transaktioner som rör produktion i utlandet; trepartshandel (merchanting) och lönebearbetning. I detta sammanhang är det principen för när en transaktion ska anses ha ägt rum som har ändrats. Tidigare sågs en vara som exporterad/importerad när den passerade en landsgräns, men enligt ENS 2010 ligger principen om ägarbyte till grund för varuhandel mellan länder. Det innebär att om parterna i transaktionen har sin ekonomiska hemvist i olika länder ska en vara anses vara exporterad/importerad när den byter ägare. Detta oavsett vad som sker med varan i fråga, den behöver inte tas in till den nya ägarens hemland utan kan mycket väl transporteras till ett tredje land och där åter byta ägare (så kallad merchanting/trepartshandel). I de flesta fall sammanfaller ägarbytet med gränspassage men förutom trepartshandel finns det ett annat viktigt undantag som går under benämningen lönebearbetning i utlandet. Detta innebär att varor skickas till en annan tillverkare, som i detta fall befinner sig i ett annat land, för att vidareförädlas och därefter skickas tillbaka till ägaren som bara betalar för den utomlands utförda bearbetningstjänsten. Tidigare redovisades hela varuvärdet först som export och sedan när varan returnerades som import. Nu räknas lönebearbetning istället netto vilket innebär att varorna inte ingår i export- och importvärdena utan det enda värde som redovisas som utrikeshandel är värdet av bearbetningstjänsten.

Även inom pensionsområdet har redovisningen ändrats i och med nya ENS. Enligt de nya riktlinjerna är det tydligt att statens avtalspensionsskuld ska ingå i redovisningen över statens finansiella skulder. Tidigare har endast in- och utbetalningar tagits med i nationalräkenskaperna. Dessutom innebär de nya direktiven att det allmänna pensionssystemet och avtalsbestämda pensionssystem senast 2017 kommer redovisas i en särskild tabell, en så kallad satelliträkenskap för pensioner. Tabellen ska ses som ett komplement till den redovisning som ingår i nationalräkenskapernas huvudkonton och därmed ge en sammanfattande beskrivning av de pensionsförmåner som företag, organisationer och den offentliga förvaltningen utfäst. ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” nummer 4 2013 innehåller en artikel om den förändrade redovisningen av pensionssystemet till följd av ENS 2010. Se sidorna 22–24 i länken:

Andra förändringar som anpassningen till nya ENS har fört med sig är nya instrument i finansräkenskaperna samt en ändrad sektorindelning främst av den finansiella bolagssektorn. Även riktlinjerna för beräkning av den offentliga förvaltningens finansiella sparande och skuld har ändrats. I ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” nummer 4 2013 finns en artikel om vilka effekter ENS 2010 har haft på finansräkenskaperna, se sidorna 20–21 i följande länk:

Generell information om nationalräkenskapernas övergång till ENS 2010 återfinns i olika nummer av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv”, i länkarna nedan: