Till innehåll på sidan

Arbetsbeskrivning för Rådet för den officiella statistiken

Vid Statistiska centralbyrån, SCB, finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift att bistå SCB i sin samordningsroll, vilket regleras i SCB:s instruktion.

Rådet ska bistå SCB i dess uppgift att verka för ett samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna, ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och att underlätta uppgiftslämnandet.

Rådet ska även:

  • bistå SCB i arbetet med att årligen lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
  • bistå SCB i arbetet med att föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter,
  • bistå SCB i arbetet med att sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken.

Högst tolv ledamöter

Rådet utgörs av myndighetschefer från de statistikansvariga myndigheterna och ska högst bestå av tolv ledamöter (exklusive ordförande). SCB:s myndighetschef är dess ordförande. Det finns sex permanenta ledamöter. Dessa är generaldirektörerna för Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk.

Övriga ledamöter utses av SCB i samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter. Dessa utses för en tid om högst tre år enligt ett rullande schema i alfabetisk ordning.

Minst ett möte per år

Rådet ska sammanträda minst en gång per kalenderår. Kallelse, förslag till dagordning och övrig dokumentation ska skickas till ledamöterna senast två veckor före sammanträdet. Kallelsen och förslaget till dagordning ska även skickas till de statistikansvariga myndigheter som inte ingår i rådet för information.

Rådets möte bereds av nationella samrådsgruppen. Den nationella samrådsgruppen utgörs av ledamöter utsedda av de tolv myndigheterna som ingår i rådet samt representanter från SCB, vilka är utsedda av myndighetschefen vid respektive myndighet. Samtliga statistikansvariga myndigheter har möjlighet att lämna in förslag på frågor som rådet bör behandla. Förslag och synpunkter på rådets möten lämnas till det nationella samordningssekretariatet.

Mötesanteckningar ska föras vid sammanträdet av SCB och skickas till samtliga statistikansvariga myndigheter, samt myndigheter som ansvarar för europeisk statistik. Mötesanteckningarna ska även publiceras på SCB:s webbplats samt på SAM-Forum (extranätet för de statistikansvariga myndigheterna).

Arbetsgrupper sköter det operativa arbetet

För det operativa arbetet med samordningen finns tillsatta arbetsgruper. Arbetsgrupperna tillsätts av SCB:s generaldirektör, efter beredning i rådet. Den nationella samrådsgruppen bidrar till utformningen av SCB:s direktiv till arbetsgrupperna och det är till den gruppen arbetsgrupperna rapporterar sitt arbete. Den nationella samrådsgruppen rapporterar sedan i sin tur till rådet.