Till innehåll på sidan

Variabelbeskrivning för Företagsregistret

Klicka på första bokstaven i variabeln du vill ha beskrivning för. Variabelbeskrivningen ligger i bokstavsordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Adress

Se Postadress respektive Besöksadress.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Aktiva/Ej Aktiva/Inaktiva och Verksamma/Ej verksamma

Begreppen Aktiva/Verksamma har i Företagsregistret samma betydelse. Se juridisk enhet/företag respektive arbetsställe för ytterligare förklaring.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Anställda/Storleksklass efter anställda

Variabeln antal anställda är sekretesskyddad och anges därför endast i storleksklasser.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

0 Uppgift saknas
1 0 anställda
2 1–4 anställda
3 5–9 anställda
4 10–19 anställda
5 20–49 anställda
6 50–99 anställda
7 100–199 anställda
8 200–499 anställda
9 500–999 anställda
10 1 000–1 499 anställda
11 1 500–1 999 anställda
12 2 000–2 999 anställda
13 3 000–3 999 anställda
14 4 000–4 999 anställda
15 5 000–9 999 anställda
16 10 000– anställda

För företag med flera arbetsställen kontrolleras storleksklass via enkäter. För företag med ett arbetsställe kommer uppgifterna, i de flesta fall, från redovisade kontrolluppgifter.

Som anställda räknas personer:

 • som vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen
 • för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt
 • för vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
 • som är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda

Som anställda räknas ej personer:

 • som vid tidpunkten för svarstillfället är långtidstjänstlediga under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som vid tidpunkten för svarstillfället är långtidssjukskrivna under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som är föräldralediga under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som är anställda hos bemanningsföretag

Antal arbetsställen

Det totala antalet verksamma arbetsställen som företaget ifråga har.

Variabeln finns på företag.

Arbetsgivarstatus

Variabeln visar om företaget är arbetsgivare eller ej enligt Skatteverkets arbetsgivarregister. Intern variabel som används för att bestämma om företaget är verksamt eller ej. Tidsangivelse finns som anger när förändringar har skett.

Variabeln finns på företag.

Arbetsställe

Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag:

 • det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren)
 • det skall finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad)
 • verksamheten skall bedrivas under en längre tid (stadigvarande)
 • Det ska finnas anställd personal (heltid eller deltid)

Arbetsställenummer (ASTNR)

Alla arbetsgivare med flera arbetsställen ska ange arbetsställenummer för de anställda på lönekontrolluppgiften som lämnas till Skatteverket. Arbetsställenumret är kopplat till arbetsställets belägenhetsadress och används främst i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) för att kunna knyta de anställda till rätt belägenhet och bransch.

Så här ska arbetsställenumret se ut:

 • numret ska bestå av 1–5 siffror, ej inledande nollor
 • enbart nollor får ej användas
 • numren 99980–99999 har reserverats för att användas gemensamt av alla arbetsgivare för särskilda kategorier av arbetstagare och får därför inte användas för arbetsställenumrering (dessa nummer kan dock användas av kommuner).

Variabeln är knuten till respektive arbetsställe via CFAR-nr.

Arbetsställestatus/AE-status

Kod som visar om arbetsstället är verksamt eller inte. Ej verksamma arbetsställen finns kvar i företagsregistret i minst två år innan de tas bort.

Variabeln finns på arbetsställe.

 

B

Benämning

Företagens egen benämning på arbetsstället, t.ex. Huvudkontor.

Variabeln finns på arbetsställe.

Besöksadress

Variabeln anger arbetsställets besöksadress och består av gatuadress, postnummer och postort.

Variabeln finns på arbetsställe.

Bransch/Näringsgren/SNI

Den aktivitet som bedrivs i ett företag respektive på ett arbetsställe beskrivs med en femsiffrig kod enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Ett företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder. Rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Det finns möjlighet att se SNI-koderna mer detaljerat via: 

 

C

CFAR-nummer/CFAR-nr

SCB:s Företagsregisters åttasiffriga identitet för arbetsställen. CFAR-nr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal. Om ett arbetsställe endast byter besöksadress, det vill säga flyttar sin verksamhet och sin personal, behålls också CFAR-nr.

Variabeln finns på arbetsställe.

 

E

Ej verksamma/Verksamma och Ej Aktiva/Aktiva/Inaktiva

Begreppen Aktiva/Verksamma har i företagsregistret samma betydelse. Se juridisk enhet/företag respektive arbetsställe för ytterligare förklaring.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

E-post (E-postadress)

Företagets/arbetsställets e-postadress. Källa för e-postadresser saknas och informationen finns därför i mycket begränsad omfattning.

 

F

Fastighetstaxeringsklass

Variabel som anger taxering för företagets fastigheter.

Variabeln finns på företag.

Fax (Faxnummer)

Företagets/arbetsställets faxnummer. 

Firma

Registrerat företagsnamn för fysiska personer. En person kan ha flera företagsnamn registrerade på sitt personnummer.

Variabeln finns på företag.

F-skattstatus

Variabeln visar om företaget är registrerat eller ej i Skatteverkets F-skatteregister. Intern variabel som används för att bestämma om företaget är verksamt eller ej. Tidsangivelse finns som anger när förändringar har skett.

Variabeln finns på företag.

Ftg-status

Variabeln visar om företaget är verksamt/icke verksamt enligt SCB:s Företagsregisters regler. Tidsangivelse finns som anger när förändringar har skett.

Variabeln finns på företag.

Företag/Juridisk enhet

Företag/Juridisk enhet subjektregistreras, tilldelas ett organisationsnummer, huvudsakligen hos Bolagsverket och Skatteverket. Skatteverket tar emot grunduppgifter från övriga subjektregistrerande myndigheter. Uppgifterna hämtas sedan till SCB:s Företagsregister från Skatteverket.

De juridiska enheterna omfattar: 

 • alla juridiska personer
 • fysiska personer som har inregistrerad firma och/eller är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade och/eller F-skatteregistrerade
 • dödsbon som är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade

I SCB:s Företagsregister betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms-, arbetsgivare- eller F-skatt. Juridisk enhet (Företag) identifieras med organisations- eller personnummer.

En juridisk enhet är en enhet som har vissa rättigheter och skyldigheter:

 • rätt att äga
 • rätt att bedriva verksamhet
 • rätt att ingå kontrakt med tredje part
 • rätt att juridiskt försvara sina intressen
 • rätt att kontrollera sina tillgångar och resurser.

 

H

Hjälparbetsställekod

Koden visar att ett arbetsställes verksamhet till minst hälften består av arbeten/tjänster för andra arbetsställen inom företaget. Verksamheter som ibland klassas som hjälpverksamhet är t.ex. lager och försäljningskontor.

Variabeln finns på arbetsställe.

Huvudarbetsställe

Med huvudarbetsställe menas den adress (plats) där företaget anser sig bedriva ledning, administration, planering, beslutsfattande etc. för hela företaget.

Variabeln finns på arbetsställe.

 

I

Inaktiva/Ej Aktiva/Aktiva och Ej verksamma/Verksamma

Begreppen Aktiva/Verksamma har i företagsregistret samma betydelse. Se juridisk enhet/företag respektive arbetsställe för ytterligare förklaring.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Institutionell sektorindelning/Insekt

Sexsiffrig kod som anger institutionell sektortillhörighet enligt Standard för institutionell sektorindelning 2014, INSEKT 2014.

Variabeln finns på företag.

 

J

JE-status

Intern kod för registrerat/avregistrerat företag. Tidsangivelse finns som anger när förändringar har skett. Avregistrerade företag sparas i företagsregistret i minst två år innan de tas bort.

Variabeln finns på företag.

Juridisk enhet/Företag

Uppgifter om juridisk enhet (företag) hämtas från administrativt material. De subjektregistreras, tilldelas ett organisationsnummer, bland annat hos Bolagsverket och Skatteverket.

De juridiska enheterna omfattar: 

 • alla juridiska personer
 • fysiska personer som har inregistrerad firma och/eller är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade och/eller F-skatteregistrerade
 • dödsbon som är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade.

I SCB:s Företagsregister betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms-, arbetsgivare- eller F-skatt. Juridisk enhet (Företag) identifieras med organisations- eller personnummer.

En juridisk enhet är en enhet som har vissa rättigheter och skyldigheter:

 • rätt att äga
 • rätt att bedriva verksamhet
 • rätt att ingå kontrakt med tredje part
 • rätt att juridiskt försvara sina intressen
 • rätt att kontrollera sina tillgångar och resurser.

Juridisk form

Juridisk form, som Skatteverket ansvarar för, beskriver med en tvåsiffrig kod den bolagsform som företaget har.

Variabeln finns på företag.

 

K

Kommun

Den kommun där arbetsstället är beläget. Kommun anges med fyrsiffrig kod enligt Rikets indelningar.

Variabeln finns på arbetsställe.

 

L

Län

Det län där arbetsstället är beläget. Län anges med tvåsiffrig kod enligt Rikets indelningar.

Variabeln finns på arbetsställe.

 

M

Momsstatus

Variabeln visar om företaget är registrerat/avregistrerat enligt Skatteverkets momsregister. Intern variabel som används för att bestämma om företaget är verksamt eller ej. Tidsangivelse finns som anger när förändringar har skett.

Variabeln finns på företag.

 

N

Namn

 • För juridisk person – det inregistrerade namnet
 • För fysisk person – personens efternamn och förnamn

Variabeln finns på företag.

Näringsgren/Bransch/SNI

Den aktivitet som bedrivs i ett företag/på ett arbetsställe beskrivs med en femsiffrig kod enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Ett företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder. Rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid. 

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Det finns möjlighet att se SNI-koderna mer detaljerat via:

 

O

Omsättningsklass

Intern företagsvariabel.

1 1–499 tkr
2 500–999 tkr
3 1 000–4 999 tkr
4 5 000–9 999 tkr
5 10 000–19 999 tkr
6 20 000–49 999 tkr
7 50 000–99 999 tkr
8 100 000–499 999 tkr
9 500 000–999 999 tkr
10 1 000 000–4 999 999 tkr
11 5 000 000–9 999 999 tkr
12 > 9 999 999 tkr

Organisations-/Personnummer

Person-/organisationsnummer är ett 12-siffrigt nummer.

 • För juridisk person -  16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror) 
 • För fysisk person - sekelsiffror ( 18-/19-/20-) + personnummer (10 siffror)

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

 

P

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer är ett 12-siffrigt nummer.

 • För juridisk person -  16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror) 
 • För fysisk person - sekelsiffror ( 18-/19-/20-) + personnummer (10 siffror)

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Postadress

Gatuadress/Box, postnummer och postort.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

 

R

Reklamspärr

Företag kan begära att få sina uppgifter spärrade från försäljning. Variabeln visar om företaget/arbetsstället är spärrat/ej spärrat från försäljning.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Om reklamspärr önskas - skicka ett underskrivet meddelande till adressen nedan med uppgift om person- respektive organisationsnummer och eventuellt CFAR-nr där reklamspärr önskas.

Statistiska centralbyrån
Företagsregistret
701 89 Örebro

RSV-status

Intern företagsvariabel.

 • för juridisk person – finns/finns ej i Skatteverkets organisationsnummerregister
 • för fysisk person – bedriver eller har bedrivit företagsverksamhet

 

S

Sektor

Se Institutionell sektorindelning/Insekt

SNI/Näringsgren/Bransch

Den aktivitet som bedrivs i ett företag/på ett arbetsställe beskrivs med en femsiffrig kod enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Ett företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder. Rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

Det finns möjlighet att se SNI-koderna mer detaljerat via:

Storleksklass efter anställda/Anställda

Variabeln antal anställda är sekretesskyddad och anges därför endast i storleksklasser.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

0 Uppgift saknas
1 0 anställda
2 1–4 anställda
3 5–9 anställda
4 10–19 anställda
5 20–49 anställda
6 50–99 anställda
7 100–199 anställda
8 200–499 anställda
9 500–999 anställda
10 1 000–1 499 anställda
11 1 500–1 999 anställda
12 2 000–2 999 anställda
13 3 000–3 999 anställda
14 4 000–4 999 anställda
15 5 000–9 999 anställda
16 10 000– anställda

För företag med flera arbetsställen kontrolleras storleksklass via enkäter. För företag med ett arbetsställe kommer uppgifterna, i de flesta fall, från redovisade kontrolluppgifter.

Som anställda räknas personer:

 • som vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen
 • för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt
 • för vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
 • som är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda

Som anställda räknas ej personer:

 • som vid tidpunkten för svarstillfället är långtidstjänstlediga under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som vid tidpunkten för svarstillfället är långtidssjukskrivna under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som är föräldralediga under en sammanhängande frånvaroperiod längre än tre månader
 • som är anställda hos bemanningsföretag

Säte (län, kommun)

För företag anger koden säteskommun och för fysiska personer mantalsskrivningsort. Säteskommun och mantalsskrivningsort anges med fyrsiffrig kommunkod enligt Rikets indelningar.

Variabeln finns på företag.

 

T

Telefonnummer

Telefonnummer till företag respektive arbetsställe.

 

V

Verksamma/Ej verksamma och Aktiva/Ej Aktiva/Inaktiva

Begreppen Aktiva/Verksamma har i företagsregistret samma betydelse. Se juridisk enhet/företag respektive arbetsställe för ytterligare förklaring.

Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

 

Ä

Ägarkontroll

Tvåsiffrig kod som anger ägarkontroll enligt Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000.

Variabeln finns på företag.