Till innehåll på sidan

Care Need Index (CNI)

Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. SCB tar fram ett anpassat CNI till regioner med flera och det används bland annat som stöd vid beräkning av vårdersättning.

Så här tas CNI fram

Data från beställaren är oftast grunden, till exempel uppgifter om de individer som är listade vid en regions vårdenheter. Data från SCB används sedan för att beräkna förekomsten av sju socioekonomiska variabler i vårdenheternas listningsområden. Variablerna definieras enligt nedan.

  • Ålder över 65 år och ensamstående.
  • Utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika)
  • Arbetslös eller i åtgärd 16-64 år
  • Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre
  • Person ett år eller äldre som flyttat in i området
  • Lågutbildad 25-64 år
  • Ålder yngre än fem år

Ett stort antal distriktsläkare har angett hur man anser att var och en av variablerna påverkar arbetsbelastningen. Bedömningarna har gjorts på en skala från O till 9, och med hjälp av dessa uppgifter har betydelsen av variablerna kunnat beräknas i form av relativa vikter i indexet för CNI.

Resultaten presenteras i form av ett sammanvägt CNI för varje vårdenhet i regionen. Dessutom redovisas för varje variabel hur många träffar som fås i SCB:s register för beställarens population.

Så här levererar vi

Statistiken levereras som en tabell i Excelformat.

Kontakta oss

E-post
cni@scb.se

Anders Karlsson

Telefon
010-479 63 07
E-post
anders.karlsson@scb.se

Peter Gärdqvist

Telefon
010-479 67 85
E-post
peter.gardqvist@scb.se