Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:23

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sysselsättning inom primärkommuner och regioner;

Publicerad: 2021-06-24

beslutade den 22 juni 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter till statistik om sysselsättning för anställda i primärkommuner och regioner, avseende förhållandena under första, andra och tredje månaden i varje kalenderkvartal, skall på begäran lämnas till SCB senast den tjugonde dagen i den månad, som närmast följer efter den kalendermånad som uppgifterna avser. De arbetsställen för vilka uppgifter skall lämnas bestäms med statistisk metod. 

2 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna enligt 1 § får lämnas vid en senare tidpunkt. 

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1 med beteckningen AM KSO. 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:26) om uppgifter till statistik om sysselsättning inom primärkommuner och landstingskommuner upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Mikael Fredberg
(Befolkning och välfärd)