Till innehåll på sidan

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Tilläggsfrågor i samarbete med Håll Sverige Rent

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges kommuner att mäta invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen. Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och Håll Sverige Rent och är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs medborgarundersökningen.

Kommunernas resultat

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Medborgarundersökningen i statistikdatabasen

Resultat från undersökningen 2019

Medborgarundersökningen 2021

SCB arbetar med en översyn av medborgarundersökningen som kommer att införas år 2021.

Medborgarundersökningen kommer att få en helt ny form vilket betyder att enkäten blir ny och att svaren inte kommer analyseras på samma sätt, med NKI-modellen. Den nya enkäten är inte klar men det vi vet med säkerhet är att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

För de kommuner som använder SCB:s medborgarundersökning i sin verksamhetsplanering och som en del i målutvärderingar är det viktigt att notera att medborgarundersökningen 2021 har en ny form.

Till enkäten

Om du som privatperson blivit slumpmässigt utvald att tycka till om din kommun hittar du mer information och möjlighet att logga in till webbenkäten på denna sida:

Medborgarundersökningen

Kontakta oss

Sofia Holsendahl

Telefon
010-479 61 13
E-post
Sofia.Holsendahl@scb.se

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se