Till innehåll på sidan

Arbetsställenummer till arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivare med minst två arbetsställen ska fylla i arbetsställenummer i arbetsgivardeklarationen på individnivå som skickas till Skatteverket. Uppgifterna har tidigare enbart lämnats i kontrolluppgiften. Här finns information om hur du hittar aktuella arbetsställenummer, samt hur du ska registrera nya, övertagna eller ändrade arbetsställen.

Ett arbetsställe är en adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet och har anställd personal. Numret behöver bara fyllas i av företag med två eller fler arbetsställen.

Om ditt företag endast har ett arbetsställe behöver du inte ange något arbetsställenummer på kontrolluppgiften samt arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Om ditt lönesystem kräver ett värde kan du ange 00001.

Hur använder SCB uppgifterna om arbetsställe?

Uppgifterna om arbetsställenummer används av SCB för statistik om bland annat sysselsättning och lönesummor. Genom att de anställda kopplas till ett specifikt arbetsställe som finns i Företagsdatabasen kan de förvärvsarbetande fördelas på region och bransch. Statistiken är ett viktigt underlag för planering och beslut på olika nivåer i samhället.

Både i kontrolluppgift och arbetsgivardeklaration

På Skatteverkets kontrolluppgift till inkomstdeklarationen samt i arbetsgivardeklarationen på individnivå finns en ruta med fältkod 060. Den används för att lämna uppgiften om arbetsställenummer till SCB. De arbetsställenummer som är registrerade i SCB:s Företagsdatabas är de nummer som ska användas för kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas senast i januari året efter inkomståret samt varje månad i arbetsgivardeklarationerna på individnivå.

Vilka anställda omfattas?

Arbetsställenummer ska anges för samtliga personer som utfört arbete och som man har redovisat kontant bruttolön eller annan ekonomisk ersättning för. Det gäller även för personer som har slutat eller bytt arbetsställe. I november månad får alla företag som haft två eller fler arbetsställen under året en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos SCB.

Uppgiftsskyldighet gäller för arbetsgivare

SCB kontrollerar uppgifter om arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer. Uppgiftsskyldighet för arbetsgivare att ange arbetsställenummer i kontrolluppgiften eller arbetsgivardeklarationen finns reglerad i Skatteförfarandelagen (2011:1244).

I april kommer SCB därför att skicka ut en kompletteringsblankett som heter Arbetsställenummer i arbetsgivardeklaration på individnivå i följande fall:

  • Om arbetsställenummer inte fyllts i på kontrolluppgiften eller i arbetsgivardeklarationen
  • Om arbetsställenummer som fyllts i inte stämmer överens med SCB:s uppgifter.

Hur ska ett arbetsställenummer redovisas och se ut?

Alla personer ska i första hand redovisas på det arbetsställe där de infinner sig för att påbörja sitt arbete. Detta gäller även om det bara är för att hämta arbetsredskap eller liknande.

Ett arbetsställenummer är utformat på följande sätt:

  • Numret får bestå av 1 till högst 5 siffror
  • Enbart nollor (00000) får inte användas.

För personer som har slutat eller bytt arbetsställe anges det arbetsställe där personen senast arbetade. Personer som inte kan kopplas till ett arbetsställe ska ges de särskilda numren 99990-99994 (99999), som är gemensamma för alla arbetsgivare.

Särskilda nummer för arbetsgivardeklaration på individnivå