Till innehåll på sidan

Befolkningsframskrivningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-18

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar. Utöver officiell statistik tas regionala befolkningsframskrivningar fram vart tredje år.

Statistiknyheter

Fler äldre i alla län och kommuner 2040

2022-05-25

SCB publicerar sedan år 2020 årligen framskrivningar av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Syftet är att tillgängliggöra framskrivningar, där summan av befolkningen stämmer överens med framskrivningen för hela riket. Beräkningarna bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar. En framskrivning är ingen sanning, det finns många andra beskrivningar av framtiden i länen och kommunerna.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges framtida befolkning 2022-2070 Rapport 2022-04-13
Scenarier om asylinvandring och påverkan på befolkningen Rapport 2022-04-13
Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 Rapport 2021-06-03
Sveriges framtida befolkning 2021-2070 Rapport 2021-04-28
Bilagor till Sveriges framtida befolkning 2021-2070 Rapport 2021-04-28
Sveriges framtida befolkning 2020–2030 SM 2020-06-03
Sveriges framtida befolkning 2020-2070 SM 2020-04-08
Sveriges framtida befolkning 2019-2070 SM 2019-04-12
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 Rapport 2018-04-26
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 SM 2017-04-06
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 Rapport 2016-04-13
Sveriges framtida befolkning 2015–2060 Rapport 2015-05-19
Sveriges framtida befolkning 2014–2060 SM 2014-04-15
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund Rapport 2014-02-14
Betydelsen av tid i Sverige för fruktsamheten Rapport 2012-02-06
Återutvandring efter tid i Sverige Rapport 2011-09-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0401