Till innehåll på sidan

Beställa regionala statistikprodukter

SCB:s regionala statistikprodukter kombinerar statistik inom flera ämnesområden med olika typer av geografiska indelningar som exempelvis län, kommun, delområden, DeSO och RegSO.

Vi tillämpar principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att du betalar för den faktiska kostnaden för att handlägga och producera det aktuella materialet.

Prissättning på SCB

Anställdas bakgrund

Anställdas bakgrund vänder sig till dig som vill veta hur din organisations sammansättning ser ut ur ett mångfaldsperspektiv.

Befolkningsprognoser

Du kan beställa befolkningsprognoser som årligen beskriver framtiden för din region.

Boendeprofiler

Boendeprofiler vänder sig till privata och kommunägda bostadsföretag som vill veta mer om de boende i deras bostäder.

Care Need Index (CNI)

CNI är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. Det kan bland annat användas av regioner som stöd vid beräkning av vårdersättning.

Församlingsstatistik

Du kan beställa detaljerad befolkningsstatistik per helår för församlingar.

Geografisk bearbetning och analys

Genom geografiska bearbetningar och analyser kan du få anpassade uppgifter för planering och utredningsverksamhet.

Högskolestatistik

Utifrån våra statistikpaket kan vi sammanställa bearbetad högskolestatistik på regional nivå.

Lokalekonomisk analys (LEA)

LEA vänder sig främst till lokala utvecklingsprojekt, lokala utvecklingsgrupper och byalag som vill utveckla sin bygd.

Marknadsprofiler

Marknadsprofiler vänder sig till dig som är i behov av ämnesövergripande statistik på låg regional nivå.

Medborgarundersökningen

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Närområdesprofil

Närområdesprofil är ett bra underlag för bland annat marknadsanalys, kundunderlag, och planering.

Omsättningsstatistik (REGO)

Statistiken visar inrikes omsättning per bransch och region och kan beställas enligt dina önskemål.

Statistikpaket

SCB:s statistikpaket används av kommuner, bland annat i den regionala och kommunala planeringen.

Kontakta oss