Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper

Nästa publicering: 2021-10-28

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Statistiknyheter

Miljöräkenskaper - Miljöpåverkan från konsumtion 2019

2021-09-30

2019 var växthusgasutsläppen från inhemsk efterfrågan i Sveriges ekonomi 9,0 ton koldioxidekvivalenter per capita. Detta är en minskning med 5 procent jämfört med 2018, och en minskning med 24 procent jämfört med 2008.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investigating new data sources for land and ecosystem accounts Rapport 2021-03-25
Monitoring greenhouse gas transfers Rapport 2020-10-06
Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 2018 Rapport 2019-12-16
Bioekonomi - utveckling av ny regional statistik Rapport 2018-12-18
The bioeconomy - Developing new regional statistics Rapport 2018-12-18
The tourism satellite account and the environment – method development Rapport 2018-10-24
Turisträkenskaper och miljö – en metodutveckling Rapport 2018-10-24
Regionala miljöräkenskaper 2008–2015 Rapport 2017-11-22
Land accounts for ecosystem services Rapport 2017-04-25
Markräkenskaper för ekosystemtjänster Rapport 2017-04-25
Monitoring the shift to sustainable consumption patterns and production – in the context of the SDGs Rapport 2016-11-16
Ny metod för aktuella miljöräkenskaper – kvartalsvisa utsläpp till luft Rapport 2016-11-15
New method for up-to-date environmental accounts – quarterly emissions to air Rapport 2016-11-15
Creating statistics about environmental technology (clean tech) Rapport 2016-03-30
Att skapa statistik om miljöteknik Rapport 2015-07-01
Environmental Accounts – a jubilee Rapport 2015-05-06
Miljöräkenskaperna – ett jubileum Rapport 2015-02-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1301