Till innehåll på sidan

Fabriker och manufakturer 1858–1910 (BiSOS D)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet fabriker och manufakturer.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manu­fakturer

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet 

BiSOS D innehåller statistiska upp­gifter i rikets län om fabrikerna och manu­fakturerna, hus­slöjd­erna och hant­verk­erierna, antal fabriker, den syssel­satta arbetar­personalen och till­verk­ningarnas värde liksom kvanti­tet­erna och slag av fabriks­varor. En del år finns upp­gifter om olycks­händ­elser vid fabrikerna.

  • Från 1892 finns en förteckning över redo­visade sär­skilda slag av fabriker och hantverk.
  • För åren 1858–1884 finns en årlig förteck­ning över patent. År 1885 över­togs registrer­ingen av patent av Kungliga Patent­byrån, det första svenska patentverket.
  • Fabriker och manufakturer 1830–1857 finns i Föregångare till BiSOS D