Till innehåll på sidan

Jordbruk och boskapsskötsel 1865–1911 (BiSOS N)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet jordbruk och boskapsskötsel.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jord­bruk och boskaps­skötsel

Innehållet

Serien utgavs i två parallella underserier:

Hushållningssällskapens berättelser jämte samman­drag 1865–1911

Digitaliserade publikationer i denna serie

Berättelserna från Hushåll­nings­sällskapen i länen jämte samman­drag publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1867–1812.

Bland uppgifter som finns med kan nämnas förbruk­ning av säd och potatis till bränn­vins­bränning, in‑ och ut­försel af spann­mål, Kungl. Maj:ts om­döme och Hushåll­nings­säll­skapens all­männa omdömen om skörden, skörde­resultat, jord­förbätt­ringar samt under­hållna kreatur i jäm­förelse med folk­mängden.

Sammandrag av årsväxt­berättelser 1874–1910

Digitaliserade publikationer i denna serie

Särskilda sammandrag av Kungl. Maj:ts befallnings­havandes årsväxt­berätt­elser publi­cerades år­ligen av Statistiska central­byrån 1874–1910. I dess fanns samman­drag av Kungl. Maj:ts befall­nings­havandes och av läns­styrelsernas omdömen om årets skörd.