Till innehåll på sidan

Artikelregister för Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Artikel Rapport/
Författare
Hushållssektorn i
Nationalräkenskaperna (pdf)
IAM 2015:2
Tare Noori,
Andreas Lennmalm
Företag med växtvärk? (pdf) IAM 2015:2
Johan Karlsson,
Erik Törnblom
Ungas finansiella risktagande
och deras nyföretagande (pdf)
IAM 2015:2
Fredrik W. Andersson,
Jan Andersson
Långsiktig märkningseffekt
av att varken arbeta
eller studera (pdf)
IAM 2015:2
Fredrik W. Andersson,
Susanne Gullberg
Brännström,
Roger Mörtvik
Broadband Connected
Employees and Labour
Productivity (pdf)
IAM 2014
Eva Hagsten
Flytt av verksamhet till
andra länder (pdf)
IAM 2014
Andreas Poldahl
Kombinatörer (pdf) IAM 2014

Josefine Andersson,
Lukas Gamerov

Sannolikheten att byta jobb (pdf)

IAM 2014
F. W. Anders­son,
Poldahl,
Jan Anders­son

Betydelsen av gemen­samma
styrelse­med­lemmar för mikro­före­tag
i ett köns­perspek­tiv (pdf)

IAM 2012:1
F. W. Anders­son,
Poldahl,
J. Anders­son

Före­tagsledarna i Sverige –
En algoritm för att peka ut före­tagens
operativa ledare i näringslivet (pdf)

IAM 2012:1
F. W. Anders­son,
J. Anders­son

Tillväxt i före­tag ledda av personer
med utländsk här­komst i Sverige (pdf)

IAM 2012:1
Efendic,
F. W. Anders­son,
Wennberg

Hur påverkar netto­pend­lingen
före­tagens syssel­sätt­ning
och etablering? (pdf)
IAM 2011:2
F. W. Anders­son,
J. Anders­son,
Gullberg Brännström
Hur påverkar offentliga
välfärdstjänster hushållens
ekonomi? (pdf)
IAM 2011:2
F. W. Anders­son,
L. Johansson,
Olin
Gymnasie­ungdomar och deras
arbets­marknad (pdf)

IAM 2011:1
F. W. Anders­son,
J. Anders­son,
Gullberg Brännström

Effekter av utlands­studier (pdf)

IAM 2011:1
F. W. Anders­son

Identifiering av snabb­växande
före­tag och gaseller (pdf)

IAM 2011:1
Poldahl,
F. W. Anders­son,
U. Johansson

Arbetsmarknads­läget ‑ värre än
på 90‑talet? (pdf)

IAM 2010:2
Öhman

Sortering av arbets­kraften (pdf)

IAM 2010:2
Blomquist,
Gidlund,
Gustafson

Industrins syssel­sätt­nings­-
utveck­ling (pdf)

IAM 2010:2
J. Anders­son,
Sjöberg,
F. W. Anders­son,
Gustafson

Konjunktur­käns­lig­het i efter­frågan
på högre utbild­ning (pdf)

IAM 2010:2
F. W. Anders­son,
Hagsten

Med fokus på Örebro (pdf) IAM 2009:4
Hedin, Tegsjö
RAKS - Register­baserad
aktivitets­statistik (pdf)
IAM 2009:4
F. W. Anders­son,
Gullberg Brännström
Gemensamma styrelse­med­lemmar,
ett fram­gångs­koncept? (pdf)
IAM 2009:2
F. W. Anders­son,
Poldahl
Sjukskrivningar - delvis
ett släkt­fenomen? (pdf)
IAM 2009:2
F. W. Anders­son,
Gullberg Brännström,
Brantingson,
Wall,
Bokenblom
Lönefördelningen 1997‑2006,
analys av polari­sering
och ojämn­het (pdf)
IAM 2008:2
Selén
Löner och bärkraft (pdf) IAM 2008:2
Färnstrand,
Lennartsson,
Lindholm
Taxinäringen i tiden (pdf) IAM 2008:2
Forssén
Förändrat flyttmönster från Polen (pdf) IAM 2008:2
Bengtsson
Aktiebolagens gemensamma
styrelse­med­lemmmar - en del
av det sociala kapitalet (pdf)
IAM 2008:2
F. W. Anders­son
Sociala grupperingar för nationellt
och inter­nationellt bruk (pdf)
IAM 2008:1
Haldorson
Lönespridningens utveckling
1997‑2006 (pdf)
IAM 2008:1
Gidlund
Sysselsättnings- och
produk­tions­förändringar i industrin.
Resultat från kvartals­data
1993–2007 (pdf)
IAM 2008:1
F. W. Anders­son
Tjänstebranschernas
konjunktur­mönster. En deskriptiv
studie av moms­statistik
1997‑2006 (pdf)
IAM 2007:3
Bååth Wikstedt,
Färnstrand
Privatiseringar ökar inom kommunala
sektorn. En samman­ställning
av statistik (pdf)
IAM 2007:3
Berggren,
Glanzelius
Den demografiska krisen ur ett regionalt
arbets­mark­nads­perspektiv (pdf)
IAM 2007:3
Bengtsson
Effekter av varsel och upp­säg­ningar (pdf) IAM 2007:1
Sjöberg,
Tegsjö
Hot och våld i arbetslivet (pdf) IAM 2007:1
Fredriksson,
Selén
Utbildningens inverkan på lönen
inom kommunal sektor (pdf)
IAM 2007:1
Ferdman
Stora ungdomskullar orsaken till
hög ung­doms­arbets­löshet (pdf)
IAM 2007:1
Brinkenfeldt
Högre relativlön på
brist­arbets­marknader (pdf)
IAM 2007:1
Brantingson,
Carlsson,
Gidlund,
J. Karls­son
Arbetad tid – en svår­definierad
variabel i produkt­ivitets­mätning (pdf)
IAM 2006:2
Gustafson,
Hansson
Utflyttning av produktion inom den
svenska industrin (pdf)
IAM 2006:2
Lennartsson,
Lindholm
Tjänste­produktions­index (pdf) IAM 2006:2
Lennartsson,
Norberg
En rörlig arbetsmarknad – dynamiken
bland jobb, individer och före­tag (pdf)
IAM 2006:2
J. Anders­son,
Tegsjö
Lokala arbetsmarknader ‑ egen­skaper,
struktur och utveckling (pdf)
IAM 2006:1
Hedin,
Tegsjö
Löneskillnader mellan offentlig och
privat sektor (pdf)
IAM 2006:1
Ferdman,
Nilsson
Förändringar i den register­baserade
arbets­mark­nads­statistiken (pdf)
IAM 2006:1
Ekmark,
Rydstedt
Allt fler 65+ i arbete! (pdf) IAM 2006:1
Brantingson,
Carlsson,
Gidlund,
J. Karls­son
Överensstämmelse mellan utbildning
och yrkets kvali­fika­tions­krav (pdf)
IAM 2006:1
Björklind,
Gustafson,
Larsson
Integrationen på
arbets­marknaden (pdf)
IAM 2005:4
Tegsjö
En enkel analys av produktiviteten
i den svenska industrin (pdf)
IAM 2005:4
Molén
Labour Cost Index (pdf) IAM 2005:4
J. Karls­son,
Söderholm
Sjukfrånvarons utveckling sedan
1993 bland svenskar med
olika födelse­land (pdf)
IAM 2005:4
Fredriksson
Utbildningsbakgrundens
överens­stämmelse med yrket (pdf)
IAM 2005:4
Björklind,
Forsgren,
Gustafson,
Larsson,
Öberg
Yrkets överens­stämmelse med
utbild­ningen (pdf)
IAM 2005:4
Björklind,
Forsgren,
Gustafson,
Larsson,
Öberg
Kvaliteten i för­skole­verk­sam­heten (pdf) IAM 2005:4
Andreasson
Ny EU-harmoniserad
arbets­krafts­under­sök­ning, AKU (pdf)
IAM 2005:2
Sundström
Fyra av tio kommuner uppnådde
regeringens syssel­sätt­nings­mål
2003 (pdf)
IAM 2005:2
Hedin
Nordisk pendlingskarta 2001 (pdf) IAM 2005:2
Hanaeus
Allt fler med utländsk bakgrund studerar
på högskolan - men skillnaden mellan
olika invandrar­grupper är stor (pdf)
IAM 2005:2
Gärdqvist
Produktion och sysselsättning
i ekonomins olika faser (pdf)
IAM 2005:2
Gustafson,
Hagsten
Stor variation i påbörjade högskole­studier
beroende på bak­grund (pdf)
IAM 2005:2
Foss
Privatanställda chefer har mest att tjäna
på en hög­skole­utbild­ning (pdf)
IAM 2005:2
Brantingson
Arbetskraftspendlare till
Stockholms län 2002 (pdf)
IAM 2005:2
Bengtsson
Lönerelationer mellan kvinnor
och män 2003 (pdf)
IAM 2004:3
Nilsson
Livslångt lärande (pdf) IAM 2004:3
Larsson,
Öberg
Antalet professorer har ökat med
84 procent, men få är kvinnor (pdf)
IAM 2004:3
M. Karls­son
Betygens utveck­ling och jäm­förel­ser
mellan slut­betyg och resultat
på nationella prov (pdf)
IAM 2004:3
A. Karls­son
Allt färre lärare med
pedagogisk utbildning (pdf)
IAM 2004:3
A. Karls­son
Vem kan rädda den
svenska välfärden? (pdf)
IAM 2004:3
Jönsson
Arbetskraftsrörelser mellan
Sverige och Norge under 2001 (pdf)
IAM 2004:3
Hedin
Allt fler (kvinnor) till högskolan
- många har läst både i
gymnasie­skola och komvux (pdf)
IAM 2004:3
Foss
Förändrade möjlig­heter till
arbets­pendling i Mälar­dalen (pdf)
IAM 2004:3
Bengtsson