Till innehåll på sidan

Artikelregister för Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Artikel Rapport Författare
     

Studenternas rörlighet före och efter avslutade studier – Linköpings kommun (pdf)

  Fredrik W Andersson, Lukas Gamerov
Exportens konsekvenser för utländska direktinvesteringar   Andreas Poldahl 
Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund?   Fredrik Andersson, Anders Axelsson 
Sysselsättning inom branschen forskning och utveckling – ett försök att följa medicinsk och teknisk FoU (pdf) IAM 2017:1 Andersson, Axelsson
En översikt av fordonsindustrin (pdf) IAM 2017:1 Andersson, Poldahl, Widegren
Familjeföretag i Sverige – En algoritm för att identifiera familjeföretag (pdf) IAM 2017:1 Andersson, Karlsson, Poldahl
Inkomster och yrkesval för tjänstemän som blev arbetslösa (pdf) IAM 2017:1 Andersson, Gullberg Brännström
Hushållssektorn i National­räken­skaperna (pdf) IAM 2015:2 Noori, Lennmalm
Företag med växtvärk? (pdf) IAM 2015:2 Karlsson, Törnblom
Ungas finansiella risktagande och deras nyföretagande (pdf) IAM 2015:2 F. W. Andersson, J. Andersson
Långsiktig märkningseffekt av att varken arbeta eller studera (pdf) IAM 2015:2 Andersson, Gullberg Brännström, Mörtvik
Broadband Connected Employees and Labour Productivity (pdf) IAM 2014 Hagsten
Flytt av verksamhet till andra länder (pdf) IAM 2014 Poldahl
Kombinatörer (pdf) IAM 2014 Andersson, Gamerov
Sannolikheten att byta jobb (pdf) IAM 2014 F. W. Anders­son, Poldahl, J. Anders­son
Betydelsen av gemen­samma styrelse­med­lemmar för mikro­före­tag i ett köns­perspek­tiv (pdf) IAM 2012:1 F. W. Anders­son, Poldahl, J. Anders­son
Före­tagsledarna i Sverige – En algoritm för att peka ut före­tagens operativa ledare i näringslivet (pdf) IAM 2012:1 F. W. Anders­son, J. Anders­son
Tillväxt i före­tag ledda av personer med utländsk här­komst i Sverige (pdf) IAM 2012:1 Efendic, Anders­son,Wennberg
Hur påverkar netto­pend­lingen före­tagens syssel­sätt­ning och etablering? (pdf) IAM 2011:2 F. W. Anders­son, J. Anders­son, Gullberg Brännström
Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? (pdf) IAM 2011:2 Anders­son, Johansson, Olin
Gymnasie­ungdomar och deras arbets­marknad (pdf) IAM 2011:1 F. W. Anders­son, J. Anders­son, Gullberg Brännström
Effekter av utlands­studier (pdf) IAM 2011:1 Anders­son
Identifiering av snabb­växande före­tag och gaseller (pdf) IAM 2011:1 Poldahl, Anders­son, Johansson
Arbetsmarknads­läget – värre än på 90‑talet? (pdf) IAM 2010:2 Öhman
Sortering av arbets­kraften (pdf) IAM 2010:2 Blomquist, Gidlund, Gustafson
Industrins syssel­sätt­nings­ utveck­ling (pdf) IAM 2010:2 J. Anders­son, Sjöberg, F. W. Anders­son, Gustafson
Konjunktur­käns­lig­het i efter­frågan på högre utbild­ning (pdf) IAM 2010:2 Anders­son, Hagsten
Med fokus på Örebro (pdf) IAM 2009:4 Hedin, Tegsjö
RAKS – Register­baserad aktivitets­statistik (pdf) IAM 2009:4 Anders­son, Gullberg Brännström
Gemensamma styrelse­med­lemmar, ett fram­gångs­koncept? (pdf) IAM 2009:2 Anders­son, Poldahl
Sjukskrivningar – delvis ett släkt­fenomen? (pdf) IAM 2009:2 Anders­son, Gullberg Brännström, Brantingson, Wall, Bokenblom
Lönefördelningen 1997–2006, analys av polari­sering och ojämn­het (pdf) IAM 2008:2 Selén
Löner och bärkraft (pdf) IAM 2008:2 Färnstrand, Lennartsson, Lindholm
Taxinäringen i tiden (pdf) IAM 2008:2 Forssén
Förändrat flyttmönster från Polen (pdf) IAM 2008:2 Bengtsson
Aktiebolagens gemensamma styrelse­med­lemmmar – en del av det sociala kapitalet (pdf) IAM 2008:2 Anders­son
Sociala grupperingar för nationellt och inter­nationellt bruk (pdf) IAM 2008:1
Haldorson
Lönespridningens utveckling 1997–2006 (pdf) IAM 2008:1 Gidlund
Sysselsättnings- och produk­tions­förändringar i industrin. Resultat från kvartals­data 1993–2007 (pdf) IAM 2008:1 Anders­son
Tjänstebranschernas konjunktur­mönster. En deskriptiv studie av moms­statistik 1997–2006 (pdf) IAM 2007:3 Bååth Wikstedt, Färnstrand
Privatiseringar ökar inom kommunala sektorn. En samman­ställning av statistik (pdf) IAM 2007:3 Berggren, Glanzelius
Den demografiska krisen ur ett regionalt arbets­mark­nads­perspektiv (pdf) IAM 2007:3 Bengtsson
Effekter av varsel och upp­säg­ningar (pdf) IAM 2007:1 Sjöberg, Tegsjö
Hot och våld i arbetslivet (pdf) IAM 2007:1 Fredriksson, Selén
Utbildningens inverkan på lönen inom kommunal sektor (pdf) IAM 2007:1 Ferdman
Stora ungdomskullar orsaken till hög ung­doms­arbets­löshet (pdf) IAM 2007:1 Brinkenfeldt
Högre relativlön på brist­arbets­marknader (pdf) IAM 2007:1 Brantingson, Carlsson, Gidlund, J. Karls­son
Arbetad tid – en svår­definierad variabel i produkt­ivitets­mätning (pdf) IAM 2006:2 Gustafson, Hansson
Utflyttning av produktion inom den svenska industrin (pdf) IAM 2006:2 Lennartsson, Lindholm
Tjänste­produktions­index (pdf) IAM 2006:2 Lennartsson, Norberg
En rörlig arbetsmarknad – dynamiken bland jobb, individer och före­tag (pdf) IAM 2006:2 Anders­son, Tegsjö
Lokala arbetsmarknader – egen­skaper, struktur och utveckling (pdf) IAM 2006:1 Hedin, Tegsjö
Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor (pdf) IAM 2006:1 Ferdman, Nilsson
Förändringar i den register­baserade arbets­mark­nads­statistiken (pdf) IAM 2006:1 Ekmark, Rydstedt
Allt fler 65+ i arbete! (pdf) IAM 2006:1 Brantingson, Carlsson, Gidlund, Karls­son
Överensstämmelse mellan utbildning och yrkets kvali­fika­tions­krav (pdf) IAM 2006:1 Björklind, Gustafson, Larsson
Integrationen på arbets­marknaden (pdf) IAM 2005:4 Tegsjö
En enkel analys av produktiviteten i den svenska industrin (pdf) IAM 2005:4 Molén
Labour Cost Index (pdf) IAM 2005:4 Karls­son, Söderholm
Sjukfrånvarons utveckling sedan 1993 bland svenskar med olika födelse­land (pdf) IAM 2005:4 Fredriksson
Utbildningsbakgrundens överens­stämmelse med yrket (pdf) IAM 2005:4 Björklind, Forsgren, Gustafson, Larsson, Öberg
Yrkets överens­stämmelse med utbild­ningen (pdf) IAM 2005:4 Björklind, Forsgren, Gustafson, Larsson, Öberg
Kvaliteten i för­skole­verk­sam­heten (pdf) IAM 2005:4 Andreasson
Ny EU-harmoniserad arbets­krafts­under­sök­ning, AKU (pdf) IAM 2005:2 Sundström
Fyra av tio kommuner uppnådde regeringens syssel­sätt­nings­mål 2003 (pdf) IAM 2005:2 Hedin
Nordisk pendlingskarta 2001 (pdf) IAM 2005:2 Hanaeus
Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan – men skillnaden mellan olika invandrar­grupper är stor (pdf) IAM 2005:2 Gärdqvist
Produktion och sysselsättning i ekonomins olika faser (pdf) IAM 2005:2 Gustafson, Hagsten
Stor variation i påbörjade högskole­studier beroende på bak­grund (pdf) IAM 2005:2 Foss
Privatanställda chefer har mest att tjäna på en hög­skole­utbild­ning (pdf) IAM 2005:2 Brantingson
Arbetskraftspendlare till Stockholms län 2002 (pdf) IAM 2005:2 Bengtsson
Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 (pdf) IAM 2004:3 Nilsson
Livslångt lärande (pdf) IAM 2004:3 Larsson, Öberg
Antalet professorer har ökat med 84 procent, men få är kvinnor (pdf) IAM 2004:3 M. Karls­son
Betygens utveck­ling och jäm­förel­ser mellan slut­betyg och resultat på nationella prov (pdf) IAM 2004:3 A. Karls­son
Allt färre lärare med pedagogisk utbildning (pdf) IAM 2004:3 A. Karls­son
Vem kan rädda den svenska välfärden? (pdf) IAM 2004:3 Jönsson
Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 (pdf) IAM 2004:3 Hedin
Allt fler (kvinnor) till högskolan – många har läst både i gymnasie­skola och komvux (pdf) IAM 2004:3 Foss
Förändrade möjlig­heter till arbets­pendling i Mälar­dalen (pdf) IAM 2004:3 Bengtsson